This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Milieu en veiligheid in Delft

DSM Delft stelt zich op het standpunt dat ieder ongeval of incident vermeden kan worden. Het bedrijf streeft dan ook naar een ongeval- en incident vrije locatie.

Veiligheid, milieu en duurzaamheid spelen bij DSM's keuze van productieprocessen en producten een essentiële rol. Daarom evalueert en verbetert het bedrijf voortdurend zijn wijze van werken, de processen, de producten en diensten opdat deze veilig en acceptabel zijn en blijven voor de medewerkers, de klanten, de samenleving en de milieu. De gebruikers van de locatie verbinden zich aan dit beleid door middel van een officiële verklaring.

Toch kan het voorkomen dat een afwijking in de bedrijfsvoering leidt tot activering van ons noodplan, waarbij eventueel assistentie van externe diensten als brandweer noodzakelijk kan zijn. De naaste omgeving zal dit kunnen merken door aankomst van hulpdiensten die optische en geluidssignalen voeren. In die gevallen publiceren wij de reden van de assistentie.

Wanneer u overlast ondervindt van onze activiteiten, bijvoorbeeld vanwege geur of geluid, laat het ons dan direct weten via 0800 – 0231341 (gratis nummer). Wij zullen uw klacht opnemen en binnen 30 minuten ter plaatste gaan om de oorzaak op te sporen. Indien nodig zullen we maatregelen nemen in het geval het een afwijking betreft van onze normale bedrijfsvoering. U wordt uiterlijk de volgende werkdag geïnformeerd. Wij kunnen dan toelichten of de overlast door ons was veroorzaakt, of dit een afwijking betrof van de normale bedrijfsvoering en zo ja welke maatregel is genomen om tot herstel te komen. Overigens kan de normale bedrijfsvoering ook tot tijdelijke hinder leiden, bijvoorbeeld in het geval van bijzondere weerstomstandigheden in dat geval zullen wij dat u ook berichten.