This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Vital Signs Of The Planet

van Niké Dolman

Copyright Henry Peters

Niké Dolman (b. 1991) is gefascineerd door de verhouding tussen mens en natuur, klimaatverandering en de voetafdruk die wij op onze planeet achterlaten. Zij maakte een vrije vertaling van het Klimaatakkoord van Parijs.

“Welcoming, Recognizing, Also recognizing, Acknowledging, Also acknowledging, Emphasizing, Also emphasizing, Stressing, Recognizing, Emphasizing, Acknowledging, Agreeing” is de titel van de publicatie waar zij in 2017 mee afstudeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Deze woorden zijn allen het begin van één van de twaalf hoofddoelen van het Klimaatakkoord van Parijs, dat op 12 december 2015 door 195 landen werd ondertekend.

Toen Dolman zich verdiepte in het 20 pagina’s tellende document van het akkoord, bleef haar de poëtische toon bij. Een toon die haaks staat op de algemene veronderstelling dat in dit akkoord heel concrete doelen en plichten aan de ondergetekende landen worden gesteld.

In deze publicatie zijn door Dolman gemaakte foto’s te zien die direct en indirect te maken hebben met het klimaatakkoord. De vage en niet toetsbare kant van het akkoord krijgt een vorm, die niet te letterlijk moet worden genomen. Het zijn geen plaatjes bij praatjes. Dolman probeert handen en voeten te geven aan de weinig concrete, bijna dichterlijke tekst van het verdrag. In dat proces reageert ze in haar fotografie tastbaar en concreet maar schuwt ze zelf de poëzie ook niet.

De tentoonstelling in het DSM-hoofdkantoor is een vervolg op de publicatie. Er zijn foto’s te zien die verschillende aspecten van het veranderende klimaat laten zien. Met dit project is Niké Dolman genomineerd voor het Steenbergen Stipendium en werd haar werk in 2017 tentoongesteld in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam.

De publicatie “Welcoming, Recognizing, Also recognizing, Acknowledging, Also acknowledging, Emphasizing, Also emphasizing, Stressing, Recognizing, Emphasizing, Acknowledging, Agreeing” is verschenen in een oplage van 300, waarvan 50 in een speciale editie met 1 of 2 prints.


Vital Signs Of The Planet

by Niké Dolman

Niké Dolman (1991) is fascinated by the relationship between man and nature, climate change, and the footprint we are leaving behind on our planet. She has produced a free translation of the Paris Climate Agreement.

“Welcoming, Recognizing, Also recognizing, Acknowledging, Also acknowledging, Emphasizing, Also emphasizing, Stressing, Recognizing, Emphasizing, Acknowledging, Agreeing” is the title of the publication with which she graduated from the Willem de Kooning Academy in Rotterdam in 2017. Each of these words is the start of one of the twelve main objectives of the Paris Climate Agreement, which was signed by 195 countries on 12 December 2015.

As she delved into the 20 pages of the agreement, Dolman managed to retain her poetic tone – a tone at odds with the general assumption that this is an agreement which sets out very specific targets and obligations for the signatory countries.

The publication contains photos taken by Dolman that relate directly or indirectly to the Climate Agreement. The vague and indefinable aspect of the agreement takes on a form that should not be taken too literally. It is more than just putting pictures to words. Dolman attempts to flesh out the abstract, almost poetic text of the agreement. Her response to this in her photography is tangible and concrete, but she also does not shy away from the poetical herself.

The exhibition at DSM’s headquarters is a sequel to this publication. It includes photos which reveal various aspects of our changing climate. For this project, Niké Dolman was nominated for the Steenbergen Stipendium and in 2017 her work was exhibited at the Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.

Three hundred copies of the publication “Welcoming, Recognizing, Also recognizing, Acknowledging, Also acknowledging, Emphasizing, Also emphasizing, Stressing, Recognizing, Emphasizing, Acknowledging, Agreeing” were issued, of which 50 were a special edition with 1 or 2 prints.