This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Samenvatting besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2006

De Jaarvergadering werd gehouden op 29 maart 2006 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

In de vergadering waren 182 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal ca. 39% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.

De onderstaande nummers hebben betrekking op de agendapunten.

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2005 werd toegelicht, waarbij ook werd ingegaan op de wijze waarop DSM de implementatie van de Nederlandse corporate governance code gestalte geeft

Agendapunt 3a

De jaarrekening 2005 werd vastgesteld

Agendapunt 3b

De dividenduitkering over 2005 van € 1,00 per gewoon aandeel werd vastgesteld

Agendapunt 3c

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd

Agendapunt 3d

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd

Agendapunt 4

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht

Agendapunt 5a

De heer C. van Woudenberg werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen

Agendapunt 5b

De heren T. de Swaan werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen

Agendapunt 6

De heer N. Gerardu werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur

Agendapunt 7a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen werd verlengd

Agendapunt 7b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd

Agendapunt 8

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen

Agendapunt 9

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht; het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur

Agendapunt 10

Het voorstel tot wijziging van de statuten werd goedgekeurd; de wijzigingen hebben betrekking op een voorgenomen dematerialisatie van aandelen, een vrijwaringregeling voor bestuurders en commissarissen en het in de statuten opnemen van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek inzake goedkeuring door de aandeelhouders van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur