This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Samenvatting besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2007

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V werd gehouden op 28 maart 2007 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.  

In de vergadering waren 232 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal ca. 47,1% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de Jaarvergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond).

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2006 werd toegelicht, waarbij ook werd ingegaan op de wijze waarop DSM de implementatie van de Nederlandse corporate governance code gestalte geeft.

Agendapunt 3a

De jaarrekening 2006 werd vastgesteld.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.270.914.400 117.650 129.415.450 5.400.447.500
% 100,00% 0,00% 100,00%

Agendapunt 3b

De dividenduitkering over 2006 van € 1,00 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.397.636.400 2.223.700 938.200 5.400.798.300
% 99,96% 0,04% 100,00%

Agendapunt 3c

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.381.846,650 11.046.250 7.323.950 5.400.216.850
% 99,80% 0,20% 100,00%

Agendapunt 3d

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.382.331.150 11.112.750 7.307.500 5.400.751.400
% 99,79% 0,21% 100,00%

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 4b

Het voorstel A tot statutenwijziging betreffende de invoering van aan loyaliteitsdividend werd besproken.

Agendapunt 4c

Het voorstel B tot statutenwijziging werd goedgekeurd; het voorstel betreft de invoering van een Dividend Re-Investment Plan (Regeling voor Herbelegging van Dividend).

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.378.606.150 14.727.650 5.582.650 5.398.916.450
% 99,73% 0,27% 100,00%

Agendapunt 5

De heer S. Tanda werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 mei 2007 en voor een periode van vier jaar.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.293.462.750 699.300 63.443.050 5.357.605.100
% 99,99% 0,01% 100,00%

Agendapunt 6a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen werd verlengd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 3.660.587.150 1.683.780.300 13.232.300 5.357.599.750
% 68,49% 31,51% 100,00%

Agendapunt 6b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 4.558.791.400 794.185.250 4.578.250 5.357.554.900
% 85,16% 14,84% 100,00%

Agendapunt 7

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.348.593.600 625.350 1.479.300 5.350.698.250
% 99,99% 0,01% 100,00%

Agendapunt 8

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht;het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.348.244.350 834.000 1.493.250 5.350.571.600
% 99,98% 0,02% 100,00%

Agendapunt 9

Het voorstel C tot wijziging van de statuten werd goedgekeurd;de wijziging heeft betrekking op het in de statuten opnemen van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen.

Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 5.344.977.300 1.072.900 3.515.300 5.349.565.500
% 99,98% 0,02% 100,00%