This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Bas Coenegracht – Site Lines

bas-coenegracht-1-1

De mens staat centraal in het werk van Bas Coenegracht. Verstilde figuren die de spil vormen van zijn landschappelijke composities. Je ontwaart hun contouren in een verstedelijkte omgeving of juist in de woeste ledigheid van de natuur. Soms is er ook helemaal geen mens te bekennen en is er alleen die wilde natuur. Rauwe beelden in zachte poëtische kleurschakeringen waarbij elke keer de vraag rijst: kijk je naar iets hoopvols of iets catastrofaals?

Een plek waarin onverwachte, ongrijpbare beelden samenkomen is een centraal thema in zijn werk. Zijn beelden zijn bedacht, geconstrueerd uit bestaand materiaal. Ze refereren allemaal aan het dagelijks leven. Aan de hedendaagse situatie. Ze zijn zwaar of juist heel licht. Wat je kiest als beschouwer, ligt aan de bril die je opzet. Hij geeft geen kant en klaar beeld maar openheid.

Hij schildert plekken – Site Lines - vanuit zijn gedachtenis maar soms loopt hij er ook letterlijk tegenaan. Wandelend langs het IJ in Amsterdam, zijn woon-en werkplaats, komt hij de meest fantastische industriële beelden tegen: de rafelrandjes van onze maatschappij. 

In tegenstelling tot vroeger speelt de kleur in zijn recente werken een hoofdrol. Roze, oranje paars, blauw, diepgroen, zacht geel en zeeblauw. Op een haast ambachtelijke manier bepalen die impressionistische kleuren in acryl zijn landschappen. Laag over laag. Soms is het effect overdonderd en broeierig. Alsof ieder moment de hel kan losbarsten. Of de hemel kan neerdalen. Het is maar net met welk oog je kijkt. 

Elementen uit de werkelijkheid, zijn geheugen, tijdschriften, internet of televisie vormen zijn inspiratiebronnen. Hij realiseert en idealiseert ze op doek en creëert zo nabijheid en verte, huiselijkheid en onbegrensheid tegelijk. Zelf zegt hij dat in zijn werk gaat over afstand creëren van je gevoelens. Waar kijk je naar? Het blijft raadselachtig en in dat raadsel ligt de grote kracht van zijn werk.

Bas Coenegracht (1974, Maastricht) is opgeleid aan de Rietveld Academie. Hij woont en werkt in Amsterdam.

Bas Coenegracht – site lines

People form the focus of Bas Coenegracht's works; silent figures that are at the very heart of his landscape compositions. You can make out their contours in an urbanized environment or even in the desolate emptiness of nature. Sometimes his paintings do not depict people, simply wild nature. Raw images in soft poetic hues, each time evoking the question of whether you are looking at something hopeful or catastrophic.

A setting where unexpected, elusive images meet is a central theme in his work. His pictures are conceived and constructed from existing material. They all allude to everyday life, to modern-day existence. They are either heavy or very light. What you choose to see when you are viewing these pictures depends on how you look at them. He doesn't offer the viewer a ready-made picture, just transparency.

Bas Coenegracht paints places – Site Lines - from his memories, but sometimes he literally stumbles across things he wants to paint. Walking along the IJ in Amsterdam were he lives and works, he comes across the most amazing industrial sights: the fringes of our society.  

Unlike in the past, color plays a key role in his recent works. Pink, orange, purple, blue, dark green, pale yellow and sea blue. These impressionistic acrylic colors define his landscapes in an almost traditional way. Layer upon layer. The effect is sometimes overwhelming and sultry. It feels almost like hell could break loose at any time, or the sky could fall. It is simply a case of how the viewer sees things.

His sources of inspiration include elements from real-life situations, his memory, magazines, the internet or television. He brings them to life on canvas and idealizes them, thus creating proximity and distance, domesticity and limitlessness all at the same time. He himself claims that his work is about distancing yourself from your feelings. So, what are you looking at? His pictures remain enigmatic and it is within this enigma that the real strength of his work lies. 

Bas Coenegracht (1974, Maastricht) is educated at the Rietveld Academie and works and lives in Amsterdam.