This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Traffic Gaze: artistieke interpretatie van veiligheid

De betekenis van een verkeersteken of –bord is in één oogopslag duidelijk. Maar wat gebeurt er als hetzelfde teken wordt vervormd en geabstraheerd? Hoe reageert de kijker?
dsm-art-kasper-de-jong-rte

De expositie Traffic Gaze laat het je ervaren. De jonge kunstenaar Kaspar Dejong (Maastricht, 1995) liet zich voor zijn afstudeerproject van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam inspireren door verkeersborden en –regels en de beeldtaal daarvan. Hij verdiepte zich in het ontstaan en het gebruik van tekens en tekensystemen. Dit leidde tot een serie schilderijen en vervreemdende sculpturen, zoals ‘Dead end’ en ‘Bumper’. Kunstwerken die alle elementen bevatten van de verkeersborden en –signalen, maar op zo’n afwijkende manier zijn vormgegeven, dat ze de kijker op het verkeerde been, en dus aan het denken zetten.

Doorbreken van de illusie

Dat is precies wat de kunstenaar voor ogen heeft. “Verkeerstekens creëren als het ware een illusie waar we met z’n allen in geloven. Zoals het feit dat een combinatie van rood, blauw en wit ‘doodlopende weg’ weergeeft. Ik wil de kijker bewust maken van die illusie en die illusie tegelijkertijd doorbreken. Ik hoop dat de kijkers daardoor worden getriggerd zich bewust te zijn van de beeldtaal in de publieke ruimte, de betekenis daarvan en hun eigen reactie daarop.”

Zelf blijven nadenken

De expositie van Kaspar legt een link naar ‘Safety in the Workplace’, het veiligheidsprogramma van DSM. Achim Hupperts, Director Safety & Health: “Net zoals in het verkeer zijn borden en tekens van vitaal belang voor de veiligheid in onze fabrieken en kantoren. Ze vertellen ons waar we veilig zijn, welke beschermingsmiddelen we moeten dragen en sporen aan tot veilig gedrag. Juist omdat we ons zo bewust zijn van de kracht van tekens, hebben we er ooit voor gekozen om onze Life Saving Rules te ondersteunen met pictogrammen. Tegelijkertijd moeten we waken voor overdaad. In een oceaan van borden en signalen, valt namelijk niets meer op. Dat neemt niet weg dat we mensen aanmoedigen om daar waar nodig wel goede aanduidingen te gebruiken, denk aan waarschuwingsborden voor een natte vloer, of het markeren van gevaarlijke locaties met een rood-wit lint. Waar het uiteindelijk om gaat is dat onze medewerkers in elke situatie zelf blijven nadenken over veiligheid. Ik hoop dat de expositie van Kaspar Dejong uitnodigt tot reflectie en het continue gesprek over veiligheid bij DSM.”

De expositie Traffic Gaze is vanaf heden t/m eind november te zien in kantoor Sittard. 

Meer informatie over kunstenaar Kaspar Dejong op www.kaspardejong.nl.


Traffic Gaze: an artistic interpretation of safety

The meaning of a road sign is clear at a glance. But what happens if the same sign is distorted and abstracted? How does the viewer react?

Find out at the Traffic Gaze exhibition. Kaspar de Jong is a young artist, born in Maastricht in 1995. As a student at Willem de Kooning Academy in Rotterdam, he drew inspiration for his degree project from the road signs and their imagery. Immersing him self in the creation and systematic use of signs and symbols, he produced a series of paintings and estranged sculptures with titles such as Dead End, and Bumper. These artworks contain all the elements of road signs and signals, but are configured so differently that the viewer is taken aback and has plenty food for thought.

Dispelling the illusion

That is precisely what the artist envisages. “Road signs create a kind of illusion, an illusion we collectively believe in. For example, a combination of red, blue and white conveys “a dead end.” I want to make sure that visitors to the exhibition realize this illusion while, at the same time, I dispel it. I hope this will raise their awareness of imagery in the public space, its meaning, and their own reaction to it.”

Keep thinking for yourself

Kaspar’s exhibition ties in with DSM’s Safety in the Workplace program. Achim Hupperts, Director of Safety & Health, explains: “In our factories and offices, signs and symbols are just as vital to safety as they are in traffic. They tell us where we are safe, what personal protective equipment to wear and how to behave safely. Precisely because we are so aware of the power of signs, we have opted to back our Life Saving Rules with pictograms. At the same time, we had to avoid overkill as a mass of signs end up not getting noticed. Nevertheless we encourage people to put up good signage where necessary, such as boards warning of a wet floor, or to use red-and-white tape to mark a dangerous or construction site. The ultimate aim is to prompt our employees to keep thinking for themselves about safety, in every situation. I hope Kaspar de Jong’s exhibition will challenge us to reflect on safety and continue to discuss it at DSM.”

Traffic Gaze goes on display at the Sittard office today until the end of November. For more information about Kaspar de Jong, visit the artist’s website: www.kaspardejong.nl.