This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Governance

Koninklijke DSM N.V. is als beursbedrijf genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange, met een Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Leden van de Managing Board en de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

file

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de ondernemingsstrategie, het portfoliobeleid, de inzet van mens en middelen, de risicomanagementsystemen en het financiële beleid. De Raad van Commissarissen ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en de concrete uitvoering daarvan, en de algemene gang van zaken bij de onderneming waarbij de belangen van alle stakeholders in ogenschouw worden genomen. De jaarlijkse financiële informatie wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vervolgens voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vergezeld van een verklaring van de Raad van Commissarissen waarin wordt uiteengezet hoe de Raad zich van haar toezichthoudende taken in het verslagjaar heeft gekweten.

Open dialoog

DSM opereert op grond van de Nederlandse wet en haar Articles of Association. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aanpassingen in de Articles of Association bewerkstelligen op basis van een absolute meerderheid van stemmen. Een besluit om de Articles of Association aan te passen geschiedt uitsluitend op voorstel van de Managing Board dat goed gekeurd dient te worden door de Raad van Commissarissen.

DSM draagt zorg voor de informatievoorziening aan alle stakeholders over de ondernemingsdoelstellingen en de gang van zaken. Daarbij is DSM sterk voorstander van een open dialoog met zijn aandeelhouders en andere stakeholders. Met een uitzondering en een tijdelijke uitzondering past DSM alle 113 richtlijnen toe van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De belangrijkste groepen stakeholders waarmee DSM in contact staat zijn aandeelhouders, klanten, leveranciers, plaatselijke gemeenschappen, vergelijkbare ondernemingen, ngo’s (niet-gouvernementele organisaties), belangengroepen en natuurlijk de eigen medewerkers.

Statuten

De statuten van Koninklijke DSM N.V. omvatten interne regels en voorschriften die betrekking hebben op procedures, aandelen, aandeelhoudersvergaderingen, de benoeming van directeuren en andere bestuursrechtelijke kwesties. De statuten werden laatstelijk gewijzigd in overeenstemming met de resoluties die de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 april 2011 heeft goedgekeurd. De gewijzigde statuten zijn op 30 mei 2011 van kracht geworden.

Nederlandse Corporate Governance Code

DSM houdt zich aan, en is een overtuigd pleitbezorger van, de principes die zijn vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code (de 'Code Tabaksblat').

Best-practice bepalingen

De Nederlandse Corporate Governance Code werd ingevoerd in 2004 en herzien in 2008, en omvat 113 zogeheten 'best-practice bepalingen'. Deze bepalingen hebben betrekking op alle denkbare aspecten van het ondernemingsbestuur, van de taken en de beloning van bestuurders en commissarissen tot de positie en rechten van aandeelhouders. DSM heeft al deze regels doorgevoerd met één uitzondering en één tijdelijke uitzondering.

Teugels en tegenwichten

De Nederlandse Corporate Governance Code verplicht ondernemingen om uitvoerig inzage te geven in documenten die verband houden met het ondernemingsbestuur. Wij zijn graag bereid onze stakeholders en andere belangstellenden te informeren over de manier waarop wij de principes van corporate governance in onze bedrijfsvoering hebben opgenomen. De informatie op deze website biedt een uitgebreid inzicht in de teugels en tegenwichten ('checks and balances') die we hanteren om ervoor te zorgen dat DSM op een beheerste, consequente en evenwichtige wijze wordt bestuurd.

DSM hecht belang aan een corporate governance-structuur die verantwoord functioneert ten opzichte van de organisatie en al haar belanghebbenden. We willen een onderneming zijn die door onze belanghebbenden wordt vertrouwd en gerespecteerd. Hoewel we beschikken over de vereiste systemen, onafhankelijke controlemiddelen en toezichtstructuren, is de integriteit van leidinggevenden voor ons het allerbelangrijkste aspect.