This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 3 mei 2017 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 64,51% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Het aantal stemmen per aandeel is een.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond):

Agendapunt 2
Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2016 werd toegelicht.

Agendapunt 3
De uitvoering in 2016 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 4
De jaarrekening 2016 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 141.055.879 100 43.259 141.099.238
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 5a
De wijziging van de statuten werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 140.051.910 1.042.850 3.208 141.097.968
% 99,26 0,74   100,00

Agendapunt 5b
Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5c
De dividenduitkering over 2016 van € 1,75 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 141.096.238 0 3.000 141.099.238
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 6a
Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 139.796.445 724.313 578.486 141.099.244
% 99,48 0,52   100,00

Agendapunt 6b
Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 139.786.297 725.156 588.041 141.099.494
% 99,48 0,52   100,00

Agendapunt 7
Dimitri de Vreeze werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 140.829.221 6.875 195.695 141.031.791
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 8a
John Ramsay werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 140.385.693 557.314 156.487 141.099.494
% 99,60 0,40   100,00

Agendapunt 8b
Frits Dirk van Paasschen werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 140.378.153 565.354 155.986 141.099.493
% 99,60 0,40   100,00

Agendapunt 9
De externe accountant werd herbenoemd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 139.900.618 1.127.390 69.700 141.097.708
% 99,20 0,80   100,00

Agendapunt 10a
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 127.145.030 13.884.585 69.587 141.099.202
% 90,15 9,85   100,00

Agendapunt 10b
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 109.256.985 31.770.734 71.514 141.099.233
% 77,47 22,53   100,00

Agendapunt 11
Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 140.625.328 388.516 85.645 141.099.489
% 99,72 0,28   100,00

Agendapunt 12
De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 140.713.143 386.346 0 141.099.489
% 99,73 0,27   100,00