This site uses cookies to store information on your computer. Learn more x

DSM in Nederland

Energieperspectief van Koninklijke DSM

DSM beseft dat het dringend noodzakelijk is om het energiesysteem van de planeet om te vormen van een op fossiele brandstoffen gebaseerd systeem naar een systeem met een meer hernieuwbare energiemix, terwijl tegelijkertijd een concurrerende energievoorziening veilig wordt gesteld. DSM steunt de inspanningen om tot een circulaire economie te komen waarin goederen en diensten op duurzame wijze gebruikt en geproduceerd worden. Een hernieuwbaar energiesysteem zal daar een belangrijk onderdeel van zijn. Met de huidige koers van onze samenleving zal de wereldwijde energiebehoefte naar verwachting verder stijgen, met een bijbehorende potentieel forse toename van aan energie gerelateerde CO2-emissies, en dat is geen duurzaam scenario. De alternatieve energiemix moet concurrerend zijn en ook biomassa-, zonne-, wind- en hydro-energie omvatten.

Volgens het Internationale Energieagentschap geven de huidige modellen voor de lange termijn aan dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd in de komende decennia met 3,6°C zal stijgen, wat ruim boven de 2°C ligt die volgens het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering de bovengrens is als we verwoestende en mogelijk onomkeerbare natuurlijke en maatschappelijke consequenties willen vermijden. DSM is daarom van mening dat we met spoed van richting moeten veranderen.

DSM is een voorstander van een consistent regeringsbeleid voor de langere termijn op wereldniveau waardoor wereldwijd een koerswijziging in de richting van hernieuwbare energie kan plaatsvinden. Dat beleid zou ook nationale, Europese en wereldwijde doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare energie, verbetering van de energie-efficiëntie en voor de reductie van CO2-emissies moeten omvatten voor 2030 en verder, evenals een stabielere, eerlijke en gereguleerde prijs voor CO2 dat de basis kan vormen voor een cap and trade-systeem. Verder moeten nieuwe technologieën worden ontwikkeld en is een goed evenwicht nodig tussen heffingen op ongewenste praktijken en maatregelen om gewenste praktijken met betrekking tot CO2-emissies en energiegebruik en – ontwikkeling te stimuleren.

Een dergelijk beleid zou ook de broodnodige investeringen door de private sector in hernieuwbare energie moeten stimuleren. DSM is verder van mening dat publiek-private samenwerking tussen regeringen, wetenschap, ngo’s en het bedrijfsleven noodzakelijk is om deze overgang te bewerkstelligen. Volgens DSM moet het regeringsbeleid gericht zijn op veiligstelling van de beschikbaarheid van energie in een optimale (hernieuwbare) mix, verbetering van de concurrentiepositie en bevordering van een wereldwijd gelijk speelveld voor de energiemarkt.

DSM zet zich in voor verantwoord en efficiënt gebruik van energie. Waar mogelijk stimuleert DSM plaatselijke initiatieven om op fabriekslocaties hernieuwbare energie te genereren onder optimale benutting van de plaatselijke omstandigheden. Als energieconsument is DSM afhankelijk van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie via het elektriciteitsnet of via andere plaatselijke energieleveranciers, en daarmee ook van het energiebeleid en de stimuleringsmaatregelen van landen waarin de onderneming actief is.

In Nederland, bijvoorbeeld, bedraagt het aandeel van hernieuwbare energie momenteel zo’n 4%, ongeveer de helft van het niveau in de rest van Europa, de Verenigde Staten en China. DSM is van mening dat landen het aandeel van hernieuwbare energie met geschikte beleids- en stimuleringsmaatregelen aanzienlijk kunnen – en moeten – vergroten, waardoor een land als Nederland de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2020 kan halen.

In het kader van de ondernemingsstrategie heeft DSM milieudoelstellingen voor de lange termijn vastgesteld, waaronder een verhoging van de energie-efficiency met 20% in 2020 vergeleken met 2008 en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 25% in dezelfde periode. Daarnaast heeft DSM een aantal doelstellingen op het gebied van eco-efficiency (vermindering van CZV-lozingen naar water, van VOS-, SO2- en NOX-emissies naar lucht, en van afval). DSM streeft ernaar zo efficiënt mogelijk bij te dragen aan een wereldwijde reductie van broeikasgassen. Alle doelstellingen en resultaten van DSM worden transparant gerapporteerd in het jaarverslag van de onderneming. De doelstellingen en resultaten met betrekking tot de reductie van broeikasemissies worden ook gerapporteerd in het Carbon Disclosure Project.

DSM ontwikkelt en verkoopt diverse producten en oplossingen die de broeikasgasemissies en het energieverbruik verminderen in de waardeketens waarin de onderneming actief is. DSM biedt zijn klanten in feite duurzaamheid aan via innovatieve duurzame oplossingen, zoals gezondere voedselingrediënten, groenere elektronische materialen, materialen waarmee het gewicht van auto’s wordt verminderd, schonere verven en coatings op waterbasis, biogebaseerde hernieuwbare materialen, enzovoort.

DSM stimuleert het gebruik van ECO+ producten en –oplossingen. Dit zijn eco-efficiënte producten en oplossingen die helpen de milieu-impact tot een minimum te beperken, met inbegrip van het energieverbruik in de gehele waardeketen, en die een duidelijk kleinere milieuvoetafdruk hebben dan concurrerende oplossingen. In 2012 vormden ECO+-producten en -oplossingen 80% van DSM’s innovatiepijplijn en meer dan 40% van DSM’s totale portfolio, en de onderneming streeft ernaar dat laatste percentage te verhogen in de richting van 50% in 2015. DSM kent geen “ECO-min” oplossingen.

Verder is DSM betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie. De joint venture POET-DSM Advanced Biofuels in de Verenigde Staten bouwt momenteel de eerste geavanceerde fabriek op commerciële schaal voor biobrandstoffen die op basis van oogstafval van mais ethanol produceert. DSM is ook actief op het gebied van coatings voor zonnepanelen en composietharsen voor de wieken van windmolens, om maar enkele voorbeelden te noemen.

DSM werpt zich op als pleitbezorger en zoekt samenwerking met energieleveranciers en andere industrieleiders om de noodzakelijke verschuiving in de aangekochte energiemix naar een meer hernieuwbare mix teweeg te brengen. DSM beseft dat fossiele brandstoffen nog nodig zijn om de continuïteit van de huidige activiteiten te waarborgen. Aardgas, dat een kleinere koolstofvoetafdruk heeft dan andere fossiele energiebronnen, is de fossiele energiebron waaraan de voorkeur wordt gegeven, boven olie en in het bijzonder boven kolen, in de periode waarin hernieuwbare energie wordt opgeschaald.

Mits de bezorgdheid over watergebruik en vervuiling evenals de milieu-impact kan worden weggenomen, en het gebruik ervan de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen niet in de weg staat, mag schaliegas niet al bij voorbaat worden uitgesloten als geschikte energievorm in de overgangsfase naar een duurzame mix.

In de komende strategieperiode gaat DSM zijn energie-efficiency verder verbeteren, de emissie van broeikasgassen verminderen, en nog meer ECO+ producten en -oplossingen ontwikkelen. DSM zal ook blijven bijdragen aan alternatieve energie-oplossingen zoals biobrandstoffen, zonne-energie en windenergie. Een verschuiving van de energiemix in de richting van een kleinere koolstofvoetafdruk zal steeds belangrijker worden, en daarom zal DSM voor zichzelf als ambitie formuleren dat het eigen aandeel en gebruik van hernieuwbare energie continu moet groeien.

DSM is ervan overtuigd dat onze samenleving, met de juiste stimuleringsmaatregelen en duidelijke keuzes, de weg kan inslaan naar een duurzaam energiesysteem ter ondersteuning van een meer circulaire economie waarin waarde wordt gecreëerd langs alle drie dimensies van People, Planet en Profit, voor de mensen van nu en de toekomstige generaties.

Koninklijke DSM, mei 2013