DSM Pension Services

Missie

De missie van DSM Pension Services is het creëren van maximale toegevoegde waarde op het gebied van pensioenen en beleggingen voor onze pensioenfonds klanten en hun deelnemers. Deze missie wordt strategisch vormgegeven door te fungeren als beleids- en expertisecentrum op het terrein van pensioenbeheer, vermogensbeheer en risicomanagement en het op klantgerichte, professionele, efficiënte, transparante en integere wijze uitvoeren van pensioen- en vermogensbeheer en de bijbehorende administratieve activiteiten.

“Wij zijn een full-service provider en zien het als onze taak om klanten te ontzorgen over de volle breedte van het pensioen spectrum.”

 

-  Willy Bours, Manager Pensioenen en Communicatie

Activiteiten

DSM Pension Services biedt aan pensioenfondsen een volledig dienstenpakket aan. DSM Pension Services ondersteunt pensioenfondsen bij de realisatie van de lange termijn strategische en operationele doelstellingen en levert voorts toegevoegde waarde in alle pensioen gerelateerde onderwerpen voortkomend uit de vraagstelling van achterliggende sponsorondernemingen. De diensten van DSM Pension Services hebben betrekking op alle elementen die van belang zijn voor het opzetten, administreren en beheren van een pensioenregeling vanuit het oogpunt van een pensioenfonds alswel de sponsoronderneming.

DSM Pension Services biedt alle operationele diensten en strategische advisering aan binnen een multidisciplinaire aanpak. Binnen DSM Pension Services wordt operational excellence nagestreefd en worden strategische adviezen nadrukkelijk vormgegeven binnen een geïntegreerde uitvoerbare totaaloplossing. 

DSM Pension Services is een strategische partner voor de pensioenfondsen. Dit betekent dat DSM Pension Services dezelfde lange termijn belangen nastreeft als de pensioenfondsbesturen vanuit een grondgedachte die niet commercieel gedreven is. Dit draagt bij aan een lage kostenvoet en zorgt ervoor dat wij altijd in belang van onze pensioenfonds klanten kunnen handelen. 

Onze achtergrond

DSM Pension Services is een purpose driven organisatie die sinds 2003 in de huidige vorm bestaat. De geschiedenis van DSM Pension Services gaat echter veel verder terug. We zijn voortgekomen uit de DSM Pensioen- en Verzekeringsmaatschappij die in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd opgericht voor het volledige beheer van pensioenen en beleggingen van Stichting Pensioenfonds DSM Chemie.

Inmiddels is DSM Pension Services als rechtsopvolger van de DSM Pensioen- en Verzekeringsmaatschappij 20 jaar actief als onafhankelijke en zelfstandige financiële instelling. In deze periode van 20 jaar zijn we gegroeid door de aansluiting van Stichting Pensioenfonds Gist Brocades, een van de eerste Nederlandse pensioenfondsen, gevolgd door de aansluitingen van Stichting Pensioenfonds SABIC en later Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics.

DSM Pension Services beheert circa € 12 miljard aan vermogen en voert voor circa 45.000 deelnemers de pensioenadministratie uit.

Organisatie

DSM Pension Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. DSM Pension Services heeft een vergunning voor vermogensbeheer, beleggingsadvies en voor het doorgeven van orders voor professionele beleggers.

DSM Pension Services is met circa 70 medewerkers een middelgrote pensioenuitvoerder. We volgen het adagium zo klein als mogelijk, zo groot als nodig. Hierdoor kunnen we continuïteit en schaalvoordelen bieden maar blijven we klein genoeg om onze dienstverlening tailor made uit te voeren en een hoge kwaliteit te bieden.

DSM Pension Services is een beleggingsonderneming met een tweehoofdig bestuur. Het bestuur bepaalt de strategie en het beleid. Daarnaast controleert het bestuur de financiën en de uitvoering van de dienstverlening. De dagelijkse leiding is in handen van het Management Team waarvan het bestuur onderdeel uitmaakt.

Governance

DPS is een 100% dochter van de Koninklijke DSM NV en is gebonden aan de DSM Corporate Requirements. De Raad van Bestuur van Koninklijke DSM NV vormt de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van DPS. Goedkeuring van de AvA is vereist voor statutaire zaken en strategische beslissingen.

De AvA heeft de goedkeuring van tactische zaken gedelegeerd aan de executive vice president DSM Corporate Human Resource van DSM NV (CHR). Het voorleggen van zaken aan de AvA gebeurt via de CHR, daar waar volgens de DSM Corporate Requirements vereist, voorzien van advies van andere corporate staven zoals Corporate Finance and Economics (CFE).

De directie, ondersteund door het Management Team geeft leiding aan DPS. De directie is eindverantwoordelijk voor een adequate beheersing van alle risico’s zowel strategisch als operationeel. De directie draagt er zorg voor dat de administratieve organisatie van DPS voldoet aan de eisen die de externe wet- en regelgeving daaraan stelt. Ten aanzien van de naleving van de beheermaatregelen, processen en procedures is het lijnmanagement verantwoordelijk. 

Risk management

Risk management is de systematische toepassing van managementrichtlijnen en procedures bij het identificeren, het analyseren, het evalueren, het controleren en het communiceren van risico’s. Tevens omvat risico management ook het proces van het beoordelen en het reduceren van risico’s tot een aanvaardbaar niveau in lijn met de vigerende risico-attitude en is risico management betrokken bij het implementeren van de juiste beheermaatregelen om deze risico-attitude te behouden. Het bereiken van de strategische doelstellingen van DPS is sterk afhankelijk van het beheersen van de risico’s en onzekerheden die inherent zijn aan de omgeving van DPS. Dit betekent dan ook dat voor de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen risico management een voorname rol vervuld. 

De directie van DPS is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s binnen de organisatie en heeft daartoe een Enterprise Risk Management (ERM) model ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit ERM model vormt een effectief middel om de interne organisatie en processen beter te laten functioneren en biedt een stabiele onderbouwing voor het nemen van beleidsbeslissingen. Het model moet ervoor zorgen dat inzicht wordt verkregen in de mate waarin de strategische doelstellingen en de operationele doelen van DPS worden gerealiseerd, dat de door de onderneming verstrekte rapportages betrouwbaar zijn en dat relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd. DPS kent aan risico management een hoge prioriteit toe. In het kader van risico en beheersing wordt een model gebruikt dat gebaseerd is op het COSO model. DPS wordt veelvuldig geconfronteerd met het managen van risico's. Het gaat hierbij om zowel financiële als operationele risico’s. Middels het geïmplementeerde risico management systeem wil DPS bereiken dat risico's systematisch geïdentificeerd en geanalyseerd worden en dat, waar mogelijk en van toepassing, beheermaatregelen genomen worden om de risico's te beperken. 

Kapitaaleisen

Periodiek voert DPS een Business Risk Assessment (BRA) en SIRA uit waarbij alle vigerende risico’s in kaart worden gebracht. De uitkomsten van de BRA worden als grondslag voor ICLAAP gebruikt. DPS bewaakt dat ten alle tijden wordt voldaan aan de kapitaalseisen. Het eigen vermogen van DPS is meer dan voldoende om te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte eisen.

DSM Pension Services BV | KvK nummer 14075466 | AFM vergunning 14001544

This site uses cookies to store information on your computer.

Learn more