Een pakket particuliere schadeverzekeringen

DSM Assurantiën

Verzekeringen

DSM Assurantiën biedt medewerkers, gepensioneerden of AOW-ers van DSM of aan DSM gelieerde bedrijven een pakket particuliere schadeverzekeringen aan, dat in samenwerking met gerenommeerde verzekeraars met zorg is samengesteld.

Aanbieden

Hierbij staat het aanbieden van een goede afdekking van uw risico’s voorop. Voor meer informatie over ons verzekeringsaanbod kunt u terecht op het intranet van DSM of kunt u contact opnemen met ons kantoor via 045 578 2981. Voor het behandelen van uw verzekeringsproducten en schades ontvangen wij een vergoeding van de verzekeraar.

Post van ons ontvangen?

Klik hier om uw persoonlijke PTX-code in te vullen

Aanvraagformulieren

Voor het aanvragen van verzekeringen kunt u de aanvraagformulieren downloaden. Deze kunt u ingevuld en ondertekend via email versturen of per post naar DSM Assurantiën, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen.

Schadeformulieren

Voor het melden van schades kunt u schadeformulieren downloaden. U kunt de ingevulde formulieren per email versturen of per post naar DSM Assurantiën, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen.

Privacy Verklaring DSM Assurantiën voor Particuliere Verzekeringen

U heeft een of meerdere particuliere verzekeringen, bijvoorbeeld een inboedel of een opstalverzekering afgesloten bij DSM Assurantiën*, gevestigd aan Het Overloon 1, 6411 TE in Heerlen. Deze Privacy Verklaring beschrijft op welke manier DSM Assurantiën omgaat met uw persoonsgegevens. DSM Assurantiën zal altijd zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Deze zullen volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt worden.

1. Doel van de gegevensverwerking

DSM Assurantiën verwerkt uw gegevens in het kader van de verzekeringspolissen die u bij ons heeft afgesloten. Wij hebben deze gegevens nodig om de juiste gegevens te kunnen verstrekken aan een aantal verzekeringsmaatschappijen voor wie DSM Assurantiën als gevolmachtigde optreedt. In de meeste gevallen betreft dit Nationale Nederlanden. In zeer uitzonderlijke gevallen, voor minder gebruikelijke verzekeringen, zoals een bootverzekering, worden deze verzekeringen ondergebracht bij andere verzekeringsmaatschappijen.

Deze Privacy Verklaring geldt alleen voor de persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van DSM Assurantiën worden verwerkt. Voor de verwerking van uw gegevens door de verzekeringsmaatschappij, verwijzen wij u naar de Privacy Verklaring van de betreffende maatschappij. Deze is meestal te vinden op de website van de maatschappij.

2. De persoonsgegevens die wij van u verwerken

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten -, onder andere:

 • Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer.

 • Uw polisnummer, en gegevens van de maatschappij waarbij de polis is ondergebracht.

 • Uw bankrekeningnummer.

 • Gegevens over de verzekerde zaak.

 • De inhoud van uw communicatie met DSM Assurantiën, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt, via bijvoorbeeld de mail, de telefoon of de post

3. Wettelijke grondslag van de verwerking

DSM Assurantiën verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, in dit geval de verzekeringsovereenkomst, die resulteert in een polis. We kunnen hiermee de verzekeringspremie incasseren en in geval van een aanspraak op een verzekeringsuitkering, kunnen wij zorgdragen voor de afhandeling van de aanspraak en de eventuele uitbetaling in geld of natura.

4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde werknemers van DSM Assurantiën hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u.

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerkt DSM Assurantiën uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') overdragen aan leveranciers van diensten die gevestigd zijn in een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als in de EU. In een dergelijk geval zorgt DSM Assurantiën ervoor dat de noodzakelijke stappen genomen worden om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

6. Beveiliging

DSM Assurantiën neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegangen en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te borgen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DSM Assurantiën bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doelen waarvoor ze werden verkregen en zoals beschreven in paragraaf 1 van deze Privacy Verklaring . DSM Assurantiën hanteert  ondermeer de volgende criteria om de bewaartermijnen te bepalen,: (i) de duur van termijn waarin u een of meerdere verzekeringen bij ons heeft afgesloten, (ii) het voldoen aan een wettelijke plicht die
DSM Assurantiën moet naleven; en (iii) of wanneer dat noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van polisvoorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

8. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

 • Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op een manier die in strijd is met de wet.

 • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

 • Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen via de hieronder omschreven contactgegevens.

9. Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met DSM Assurantiën via onderstaande contactgegevens:

DSM Assurantiën
Het Overloon 1
6411 TE Heerlen
email

Versie d.d. 29 maart 2019

*DSM Assurantiën is de handelsnaam van DSM Insurances B.V.

Fraude

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van DSM Assurantiën. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep verzekerden in Nederland dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Onder fraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude kunnen zijn:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

Verzekeraars en gevolmachtigde agenten zoals DSM Assurantiën beschikken over fraude-indicatoren. Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren. Ook de markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als er sprake is van fraude, dan nemen wij passende maatregelen, waaronder het niet vergoeden van schade of het in gang zetten van een vordering, het opzeggen van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht. Verder kunnen uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst, het plaatsen op een interne incidentenlijst en aangifte bij de politie tot de mogelijkheden behoren.

Daarnaast dienen wij fraude aan te melden bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS? Kijk dan op www.stichtingcis.nl.

U bent goed verzekerd bij DSM Assurantiën. Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Contact us

Mocht u nog vragen hebben, neem dan tijdens kantooruren contact met ons op via +31 (0)45 578 2981 (normaal tarief). U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 CET.

DSM Assurantiën is u zo snel mogelijk van dienst. Bij ons geen complex keuzemenu of lange wachttijd. Tijdens kantooruren krijgt u in bijna alle gevallen direct een medewerker aan de lijn. Deze helpt u direct of verbindt u zo nodig door met de juiste medewerker. Indien de juiste medewerker niet beschikbaar is of in gesprek wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Wilt u toch telefonisch wachten, dan streven wij ernaar dat dit nooit langer dan 3 minuten is!

Voor spoedgevallen (géén autoverzekering), waarbij u direct hulp nodig heeft, wordt u buiten de kantooruren doorgeschakeld naar onze alarmcentrale.

Voor autoschades, waarbij direct hulp nodig is kunt u contact opnemen met het VHD alarmnummer 088-877 8112 voor Nederland of +31 88 877 8110 vanuit het buitenland. Deze nummers staan ook op uw groene kaart.

Reactietermijnen

Als u ons iets vraagt, doen we ons best om u zo snel mogelijk. We streven ernaar om in elk geval binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Dat staat los van hóe u ons de vraag stelde: via telefoon, brief of e-mail. Dit geldt in de regel voor alle verzoeken zoals het beantwoorden van vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen; het accepteren van nieuwe verzekeringen en het wijzigen of opzeggen van bestaande verzekeringen, de afgifte van polissen en verzekeringsbewijzen (na ontvangst alle benodigde informatie). Wij hanteren dezelfde termijn voor onze schadebehandeling; de bevestiging aanmelding schade, in gang zetten schade-expertise, verzoek tot invullen schadeformulier en opvragen benodigde informatie. Voor de afhandeling van een eventuele klacht hanteren we dezelfde termijn.

Mochten we onverhoopt toch meer tijd nodig hebben? Dan laten we u dat weten.

Bij onvoorziene situaties zoals storm, natuurgeweld of rampen kunnen onze reactietijden langer zijn. Wij stellen ook dan alles in het werk om onze reactietijden na te komen.

Wijzigingen op uw polis doorgeven middels een email.