Privacy Verklaring voor DSM Insurances B.V.

Bij DSM Insurances BV staat transparantie voorop. Met deze privacyverklaring informeren we u over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en delen.

Deze privacyverklaring voor particuliere verzekeringen is in duidelijke taal geschreven, zodat iedereen gemakkelijk kan begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom, en hoe we deze gebruiken en beschermen. DSM Insurances BV zal altijd zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Deze zullen volgens de eisen van de van toepassing zijnde privacy wetgeving worden verwerkt.

Voor particuliere verzekeringsactiviteiten handelt DSM Insurances BV onder de handelsnaam DSM Assurantiën.

1. Wat houdt deze privacyverklaring in?

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en is van toepassing op verzekerden of andere betrokkenen bij een schadeclaim die in het kader van een wereldwijd of algemene verzekeringsprogramma's van DSM zijn ingediend bij de afdeling claimafhandeling van DSM Insurances BV. Deze privacyverklaring is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u een bagageclaim indient van uw laatste zakenreis.

Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing op alle bezoekers van de DSM Assurantiën-website, particuliere verzekeringsklanten en particuliere verzekeringsaanvragers van DSM Assurantiën. Deze privacyverklaring is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u onze website bezoekt, een verzekering aanvraagt, vaste klant bent of contact met ons opneemt voor informatie.

In deze privacyverklaring verwijzen “DSM”, “wij”, “ons”, “onze” elk naar DSM Insurances BV, (handelend onder de handelsnaam van DSM Assurantiën) gevestigd aan Het Overloon 1, 6411 TE in Heerlen.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van DSM Insurances BV. Voor de verwerking van uw gegevens door de betreffende verzekeringsmaatschappij (als data controller) verwijzen wij u naar de privacyverklaring van die maatschappij. Deze is meestal te vinden op de website van dat bedrijf.

2. Wat bedoelen we met persoonsgegevens?

Als we het hebben over "persoonlijke gegevens", bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op u als individu. Met deze gegevens kunnen we u mogelijk direct identificeren (bijv. uw naam) of indirect door die informatie te matchen met andere informatie die we mogelijk al hebben.

3. Welke gegevens verzamelen we van u?

De persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen en kunnen verwerken, zijn – afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten of afhankelijk van de manier waarop u met ons in contact komt, onder andere:

 • Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres, woonplaats en (mobiele) telefoonnummer.
 • Uw polisnummer, en gegevens van de maatschappij waarbij de polis is ondergebracht.
 • Uw bankrekeningnummer.
 • Gegevens over de verzekerde zaak, zoals bijvoorbeeld de bouwaard van uw woonhuis, de geschatte waarde van uw inboedel of het kenteken en gewicht van uw voertuig.
 • Gegevens uit uw schade-aangifte of schademelding, zoals bijvoorbeeld de omvang van de schade, de datum van de schade, taxaties van schade door (medische) deskundigen, taxatie van het schadeveroorzakende voorval en andere betrokkenen.
 • De inhoud van uw communicatie met DSM Insurances BV, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of post.

4. Waarom gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om uw verzoek om informatie of advies uit te voeren of om contact te leggen met een van onze professionals;
 • Om u informatie te sturen over onze (nieuwe) producten of diensten, waaronder periodieke nieuwsbrieven;
 • Om onze producten en dienstverlening te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Voor het innen van verzekeringspremies
 • Om bij schade het regelen van de schade en eventuele uitkering in geld of natura.
 • Om te voldoen aan (wettelijke) vereisten, waaronder de delen van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten, en om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen.

Deze doeleinden zijn in overeenstemming met de bindende Corporate Rules voor Privacy van medewerkersgegevens.

5. Op welke rechtsgrond?

Voor de hiervoor beschreven activiteiten verwerkt DSM Assurantien uw persoonsgegevens op de volgende grondslag

 • Ons gerechtvaardigd zakelijk belang;
 • Om een overeenkomst met u aan te gaan en die overeenkomst/polis te beheren; 
 • Om te voldoen aan de wet en wettelijke verplichtingen; en/of
 • Uw vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Toegang binnen DSM

Binnen DSM Insurances BV zullen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door die medewerkers die dit nodig hebben om hun taken uit te voeren in overeenstemming met de doel van de verkrijging.

Toegang door andere bedrijven

We kunnen bepaalde persoonsgegevens ook buiten DSM Assurantiën delen en als we dat doen, zullen we ook, indien nodig, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor de genoemde doeleinden en onder vertrouwelijkheidsverplichtingen worden verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • IT & Security, Software en Hosting Providers voor het leveren van diensten als hosting, customer service, functioneel en database-beheer, post- en e-mailbezorging en correspondentie, zoals  CCS en Postex.
 • Achtergronddiensten zoals automatische herbouwwaarde-taxaties van opstallen zoals Infofolio.
 • Delen van gegevens met verzekeraars en eventuele door de verzekeraar ingeschakelde deskundige(n) of andere professional(s).

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

7.  Doorgifte van uw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerkt DSM Insurances BV uw persoonsgegevens in de Europese Unie.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DSM Insurances BV stores your personal data for as long as it is necessary or permitted in accordance with the purposes for which personal data was obtained as described above in  this Privacy Notice.

For private insurances, DSM Insurances BV keeps your data for maximum of 10 years after your last interaction with us.

For claims submitted under any DSM global or general insurance programs to the claims handling department of DSM Insurances BV, you must consider that your data can be stored longer (longer than 20 years) because of lenghty limitation periods of insurance claims. If we keep specific data longer, we will do so to be compliant with legal obligations.

DSM Insurances BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is in overeenstemming met de doeleinden waarvoor persoonsgegevens zijn verkregen zoals hierboven beschreven in deze Privacyverklaring. Voor particuliere verzekeringen bewaart DSM Insurances BV uw gegevens tot maximaal 10 jaar na uw laatste interactie met ons.

Voor claims die in het kader van een wereldwijd of een algemene verzekeringsprogramma van DSM worden ingediend bij de afdeling claimafhandeling van DSM Insurances BV, moet u er rekening mee houden dat uw gegevens langer (langer dan 20 jaar) kunnen worden opgeslagen vanwege de lange verjaringstermijnen van verzekeringsclaims. Als we bepaalde gegevens langer bewaren, doen we dat om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9.  Hoe zorgen we voor de veiligheid van uw gegevens?

DSM Assurantiën gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of misbruik. Wij beveiligen onze systemen volgens de geldende beveiligingsmaatregelen uit informatiebeveiligingsnormen. Bovendien zorgen we ervoor dat deze maatregelen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

10. Wat zijn uw data protectie rechten?

Uw rechten omvatten het recht op toegang tot, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke informatie (tenzij wettelijk vereist om de informatie te bewaren). Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar: dsm.privacy@dsm.com. Bij het uitoefenen van uw rechten geldt: hoe specifieker u bent, hoe beter wij u kunnen helpen met uw verzoek.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop DSM Insurances BV met uw gegevens omgaat, neem dan contact met ons op en wij zullen uw vraag onderzoeken. Houd er ook rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen tegen DSM Insurances BV bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio.

11. Uw verantwoordelijkheden

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor de informatie die u aan DSM verstrekt. We vertrouwen erop dat het waarheidsgetrouw, actueel en op geen enkele manier misleidend is.

12. Hoe neemt u contact met ons op over deze privacyverklaring?

Als u een vraag heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door DSM of over deze privacyverklaring, nodigen wij u uit om een e-mail te sturen naar dsm.privacy@dsm.com.

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met DSM Assurantiën via onderstaande contactgegevens:

DSM Assurantiën
Het Overloon 1
6411 TE Heerlen
email

Versie d.d. Oktober 2022

*DSM Assurantiën is de handelsnaam van DSM Insurances B.V.