Privacy Verklaring DSM Assurantiën voor Particuliere Verzekeringen

U heeft een of meerdere particuliere verzekeringen, bijvoorbeeld een inboedel of een opstalverzekering afgesloten bij DSM Assurantiën*, gevestigd aan Het Overloon 1, 6411 TE in Heerlen. Deze Privacy Verklaring beschrijft op welke manier DSM Assurantiën omgaat met uw persoonsgegevens. DSM Assurantiën zal altijd zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Deze zullen volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt worden.

1. Doel van de gegevensverwerking

DSM Assurantiën verwerkt uw gegevens in het kader van de verzekeringspolissen die u bij ons heeft afgesloten. Wij hebben deze gegevens nodig om de juiste gegevens te kunnen verstrekken aan een aantal verzekeringsmaatschappijen voor wie DSM Assurantiën als gevolmachtigde optreedt. In de meeste gevallen betreft dit Nationale Nederlanden. In zeer uitzonderlijke gevallen, voor minder gebruikelijke verzekeringen, zoals een bootverzekering, worden deze verzekeringen ondergebracht bij andere verzekeringsmaatschappijen.

Deze Privacy Verklaring geldt alleen voor de persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van DSM Assurantiën worden verwerkt. Voor de verwerking van uw gegevens door de verzekeringsmaatschappij, verwijzen wij u naar de Privacy Verklaring van de betreffende maatschappij. Deze is meestal te vinden op de website van de maatschappij.

2. De persoonsgegevens die wij van u verwerken

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten -, onder andere:

  • Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer.

  • Uw polisnummer, en gegevens van de maatschappij waarbij de polis is ondergebracht.

  • Uw bankrekeningnummer.

  • Gegevens over de verzekerde zaak.

  • De inhoud van uw communicatie met DSM Assurantiën, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt, via bijvoorbeeld de mail, de telefoon of de post

3. Wettelijke grondslag van de verwerking

DSM Assurantiën verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, in dit geval de verzekeringsovereenkomst, die resulteert in een polis. We kunnen hiermee de verzekeringspremie incasseren en in geval van een aanspraak op een verzekeringsuitkering, kunnen wij zorgdragen voor de afhandeling van de aanspraak en de eventuele uitbetaling in geld of natura.

4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde werknemers van DSM Assurantiën hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u.

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerkt DSM Assurantiën uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') overdragen aan leveranciers van diensten die gevestigd zijn in een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als in de EU. In een dergelijk geval zorgt DSM Assurantiën ervoor dat de noodzakelijke stappen genomen worden om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

6. Beveiliging

DSM Assurantiën neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegangen en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te borgen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DSM Assurantiën bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doelen waarvoor ze werden verkregen en zoals beschreven in paragraaf 1 van deze Privacy Verklaring . DSM Assurantiën hanteert  ondermeer de volgende criteria om de bewaartermijnen te bepalen,: (i) de duur van termijn waarin u een of meerdere verzekeringen bij ons heeft afgesloten, (ii) het voldoen aan een wettelijke plicht die
DSM Assurantiën moet naleven; en (iii) of wanneer dat noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van polisvoorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

8. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

  • Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

  • Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op een manier die in strijd is met de wet.

  • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

  • Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen via de hieronder omschreven contactgegevens.

9. Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met DSM Assurantiën via onderstaande contactgegevens:

DSM Assurantiën
Het Overloon 1
6411 TE Heerlen
email

Versie d.d. 29 maart 2019

*DSM Assurantiën is de handelsnaam van DSM Insurances B.V.