DSM Nederland Jaarverslag 2018

Een uitstekend jaar

DSM Nederland Jaarverslag 2018

Sittard, NL, 05 mrt 2019 09:00 CET

Voorwoord President DSM Nederland

DSM heeft het in 2018 wereldwijd uitstekend gedaan. Naast de goede financiële bedrijfsresultaten viel  DSM in internationale media ook op vanwege haar maatschappelijke activiteiten en de duurzaamheidsagenda, met als hoogtepunten de leidende positie wereldwijd in Sustainalytics, de vermelding in Forbes ‘best employers globally’ wederom een vermelding in de Fortune Magazine 2018  ‘Change the world’ lijst.

DSM heeft een goede reputatie in Nederland, met name onze duurzaamheidsactiviteiten zijn daarin belangrijk. Een voorbeeld hiervan is de actieve rol van DSM in de stappen op weg naar het klimaatakkoord. Verschillende duurzaamheidsprojecten zijn ook in 2018 opgezet en uitgevoerd. DSM in Nederland neemt vanaf 2018 al zijn aangekochte elektriciteit in Nederland van hernieuwbare bronnen af. Dit is tot stand gekomen door een overeenkomst met energieleverancier Eneco. Met deze mijlpaal heeft DSM wereldwijd een uitstekende positie om zijn doelstelling, namelijk ervoor zorgen dat vanaf 2030 wereldwijd 75% van de aangekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig is, eerder te bereiken. In 2018 is ook de eerste stroom geleverd vanuit het Windpark Bouwdokken aan het inkoopconsortium voor groene energie van Google, AkzoNobel, Philips en DSM.

DSM in Nederland

Samenwerking en het zoeken naar synergie is voor DSM belangrijk. In Nederland heeft DSM afgelopen jaar weer verschillende samenwerkingen opgezet met o.a. Cargill voor de grootschalige productie van een nieuwe, duurzaam geproduceerde zoetstof. De samenwerking met Evonik heeft dit jaar geresulteerd in de verdere ontwikkeling van de joint venture Veramaris® in Delft. DSM-Niaga heeft samen met matrassenfabrikant Auping in 2018 een volledig circulair matras ontwikkeld waarmee we de afvalberg in Nederland verkleinen. De nieuwe en bestaande samenwerkingen in Nederland resulteren in innovatieve technologieën en duurzame producten die over heel de wereld impact teweeg kunnen brengen.

In 2018 heeft DSM de nieuwe strategie ‘Purpose led, Performance driven’ gepresenteerd. Ondernemen met een purpose is hierdoor nog verder verankerd in de organisatie en de purpose ‘create brighter lives for all’ is leidend in de bedrijfsvoering. De nieuwe strategie wordt ook bij DSM in Nederland verder verstevigd in de DSM visie voor Nederland ‘Bright connecting with purpose’ die in 2018 is voorbereid en in 2019 verder wordt uitgerold. DSM is een multinational met zijn wortels in Nederland. Nederland bekleedt topposities op ranglijsten wereldwijd, van concurrentiekracht en innovatie tot aan beleving van geluk. Daarin spelen de ondernemersgeest van Nederlanders, de topuniversiteiten en kennisinstituten en de wil om samen te werken tussen publieke en private partijen een grote rol. Daarmee is Nederland een zeer interessante omgeving voor DSM.

Onderzoek en ontwikkeling

Duurzaamheid is voor ons een verantwoordelijkheid, kernwaarde en businessdriver. DSM richt zich op belangrijke wereldwijde uitdagingen zoals voeding en gezondheid, klimaat en energie en grondstoffen en circulariteit en biedt innovatieve, op wetenschap gebaseerde oplossingen voor nu en later. Onderzoek en ontwikkeling is daarbij essentieel om het bedrijf en daarmee ook de competitieve positie van Nederland verder te versterken.

Ook in 2018 heeft onderzoek en ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld in de  activiteiten van DSM in Nederland. Het belang van onderzoek en ontwikkeling zagen we ook terug in de verdere groei van de Brightlands Chemelot Campus in Geleen en de ontwikkeling van de Biotech Campus in Delft.

Onze medewerkers

In 2018 hebben we consequent geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van onze medewerkers om hen duurzaam inzetbaar te houden. Met activiteiten die erop gericht zijn om medewerkers gemotiveerd en vitaal te houden. Een voorbeeld hiervan is het expertisecentrum DSM FIT | Worklife center waar medewerkers, leidinggevenden en de organisatie actief ondersteund worden bij het bereiken van een hogere inzetbaarheid van de medewerkers. Hierbij wordt vooral ingezet op het verhogen van het inzicht in wat duurzame inzetbaarheid voor ieder individu betekent en wordt er tijd en geld geïnvesteerd en concrete maatregelen genomen die de cultuur rondom vitaliteit en inzetbaarheid positief veranderen.

De veiligheid van onze medewerkers blijft onze belangrijkste prioriteit. Afgelopen jaar hebben we veel energie gestopt en focus gelegd op een veilige werkomgeving en hebben we op veiligheid beter gepresteerd. Het aantal SHE en security incidenten is in 2018 met bijna de helft afgenomen. Het aantal meldingen van ongewone situaties steeg daarentegen met bijna de helft, hetgeen een groter bewustzijn op het gebied van veiligheid aangeeft. Om de bewustwording en veiligheidsbesef nog verder te vergroten is er in 2018 een begin gemaakt met een reguliere SHE workshop voor alle DSM site managers in Nederland en België, om samen de komende jaren nog veiliger te worden.

Afgelopen jaar was ook het jaar waarin DSM Nederland, samen met de vakorganisaties, de ondernemingsraad en het management van DSM Nederland, een definitief akkoord heeft bereikt over een nieuw sociaal plan voor alle CAO-medewerkers van DSM in Nederland die past bij deze tijd. Daarnaast is ook een akkoord bereikt over een gezamenlijke CAO voor alle CAO-medewerkers van DSM in Nederland.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

DSM heeft zich gecommitteerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hoewel DSM bijdraagt aan alle duurzame ontwikkelingsdoelen richt DSM zich met name op de vijf doelen waar ze het meest aan bijdraagt: #2 Geen Honger, #3 Goede gezondheid en welzijn, #7 Betaalbare en duurzame energie, #12 Verantwoorde consumptie en productie, #13 Klimaatactie.  De verschillende producten, projecten en activiteiten van DSM in Nederland dragen ook bij aan het realiseren van deze ontwikkelingsdoelen. Mooie voorbeelden hiervan zijn onder andere de innovaties van DSM Advanced Solar in Geleen en de hier bovengenoemde suiker reductie ontwikkelingen van DSM Food Specialties in Delft, de innovatie van DSM-Niaga en de duurzame aangekochte elektriciteit. 

Vooruitkijken 2019

In 2019 blijft de focus op verdere ontwikkeling van de Biotech campus in Delft, waar de leidende positie van DSM in biotechnologie verder verankerd wordt. De veiligheid van onze medewerkers blijft ook in 2019 onze belangrijkste prioriteit en we willen de bewustwording rondom veiligheid verder verhogen. Ook gaan we komend jaar onverminderd verder met het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers, dit in nauwe samenwerking en met een actieve rol van de medezeggenschapsorganen.

2018 was een mooi jaar en met z’n allen hebben we veel bereikt. Ik ben trots op de ruim 3700 medewerkers van DSM in Nederland die zich het afgelopen jaar met grote betrokkenheid hebben ingezet – en de resultaten zijn er dan ook naar. We hebben in 2018 het fundament gelegd voor de volgende stap als purpose-led, performance driven bedrijf. Na acht jaar neem ik dit jaar afscheid van DSM, ik kijk terug op een mooie periode van groei en innovatie. Halverwege het jaar draag ik het stokje over aan Edith Schippers, ik ben ervan overtuigd dat 2019 weer een mooi en succesvol jaar gaat worden.

People in 2018

Planet in 2018

Profit in 2018

Verslag van de Raad van Commissarissen DSM Nederland B.V.

De Raad van Commissarissen van DSM Nederland B.V. vergaderde in 2018 vier keer met alle leden. De vergaderingen waren op vier verschillende locaties; DSM Dyneema in Heerlen, DSM kantoor in Sittard, DSM Engineering Plastics in Emmen en het DSM kantoor in Amsterdam. Na de reguliere vergadering zijn de productielocaties van Dyneema en Engineering Plastics bezocht.

Ook dit jaar is bij iedere vergadering het thema veiligheid van DSM medewerkers en contractanten en de impact van onze activiteiten op de omgeving, besproken. Blijvende aandacht hiervoor is essentieel.

DSM heeft in 2018 zijn strategie update gepresenteerd “Growth & Value - Purpose led, Performance driven”. De Raad van Commissarissen is hiervan op de hoogte gesteld. DSM Nederland heeft, naar aanleiding hiervan, besloten zijn visie 2020 ‘Bright Connecting’ ook te actualiseren. Met als centrale vraag; is DSM in Nederland en Brussel en de regionale organisatie DNL op koers en goed georganiseerd om maximaal waarde voor DSM en haar medewerkers te creëren. De opzet en conceptversie zijn met de Raad van Commissarissen besproken, in 2019 zullen zij de uiteindelijke versie goedkeuren.

De Raad van Commissarissen heeft aandacht besteed aan de ‘Innovatie en R&D’ ontwikkelingen. Twee belangrijke pillaren van onderzoek bevinden zich in Nederland; Materialen en Biotechnologie. De plannen voor de verdere ontwikkeling van de Biotech Campus in Delft zijn ook aan de orde geweest.

De rol van DSM op Chemelot en meer specifiek het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is besproken. DSM’s nieuwe benadering om broeikasgasemissies te reduceren, een absolute target van 30% in 2030 ten opzichte van 2016,  is gedeeld met de commissarissen.

De Raad Van Commissarissen heeft op constructieve wijze geadviseerd bij de herstructurering van DSM Resins en Functional Materials in Nederland. Bovendien waren ze betrokken bij de evaluatie van dit traject, waarbij weer is gebleken hoe belangrijk de opbouwende rol van de Raad van Commissarissen is om tot een goed besluit te komen.

In het najaar vond in Amsterdam het jaarlijkse overleg plaats tussen de directie van DSM Nederland, de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Raad van Commissarissen. Thema van dit jaar was de, hierboven genoemde, visie van DSM in Nederland. Een levendige discussie vond plaats aan de hand van drie thema’s; economische ontwikkelingen, digitalisering en de arbeidsmarkt.

Net als in de voorgaande jaren hebben Inge Brakman, het door de COR aanbevolen lid van de Raad van Commissarissen, als ook de andere leden van de Raad van Commissarissen regelmatig en in een open, constructieve sfeer gesproken met diverse COR-leden. Naar aanleiding van deze gesprekken is besloten dat Inge Brakman participeert in het review team van het project ‘Duurzame Inzetbaarheid’, waarvan Atzo Nicolai en Bert Veenstra (voorzitter COR) gezamenlijk eigenaar zijn. In verschillende werkstromen, zoals ‘werkdruk-werkplezier’, ‘DI-monitor en coaching’ en ‘flexibel roosteren’, wordt bestudeerd wat beter en anders kan om de duurzame inzetbaarheid van DSM-medewerkers te verbeteren.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421