Gebruiksvoorwaarden

DSM website

Belangrijke informatie

Welkom op de website van DSM. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers van de site dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Algemeen

Koninklijke DSM N.V., een onderneming die is gevestigd op Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, Nederland, email, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14022069, BTW-nummer NL 005887136B02, bezit alle rechten op de inhoud van deze website. De website bevat meerdere subsites voor de verschillende business units van Koninklijke DSM N.V.. Deze subsites worden beheerd door het DSM-bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de betreffende business unit. De gegevens van het verantwoordelijke DSM-bedrijfsonderdeel is te vinden op de subsite. Op deze website of de subsites kunnen we "DSM", "Groep", "bedrijf", "wij" of "ons" gebruiken wanneer we verwijzen naar Koninklijke DSM N.V. of een van de bedrijfsonderdelen daarvan. Het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het betreffende deel van de website wordt hierna genoemd: "DSM ".

Geen garantie en disclaimer

DSM zal alles doen wat redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen, in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of overige informatie ("Informatie "). DSM WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE EXPLICIETE OF STILZWIJGENDE TOEZEGGING OF GARANTIE VAN DE HAND, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, ACTUALITEIT, COMPLEETHEID EN/OF VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT) ENIGE OP DEZE WEBSITE AANWEZIGE OF VIA DEZE WEBSITE VERSCHAFTE INFORMATIE EN/OF ENIG OP DEZE WEBSITE BESCHREVEN OF AANGEPREZEN PRODUCT, WAARONDER GARANTIES MET BETREKKING TOT INBREUK OP ENIG OCTROOI, COPYRIGHT OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Financiële informatie

Deze website kan financiële informatie bevatten. Deze financiële informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. DSM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het eventuele ontbreken van continue juiste of nauwkeurige financiële informatie. De publicatie van financiële informatie, waaronder onder meer van jaarverslagen of jaarrekeningen, op deze website kan niet als officiële publicatie worden beschouwd en is niet bindend.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken ten aanzien van de toekomstige (financiële) prestatie en positie van DSM. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van DSM en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. DSM wijst er met nadruk op dat dergelijke uitspraken onderhevig zijn aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten. Bovendien wordt erop gewezen dat de daadwerkelijke prestaties en positie van de onderneming aanzienlijk kunnen afwijken van deze uitspraken. DSM kan dan ook niet garanderen dat zijn verwachtingen zullen uitkomen. Verder wijst DSM elke verplichting om de in dit document gedane uitspraken te actualiseren af, tenzij dit wettelijk vereist is.

Aansprakelijkheid

DSM is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze website, of van uw vertrouwen op de op deze website geboden informatie, inclusief maar niet beperkt tot virussen waarmee uw computerapparatuur, -software of gegevens kunnen worden besmet, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van DSM is ontstaan. DSM is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van geen of late aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het verzenden van virussen.

Producten en diensten

Alle door of namens DSM op deze website verschafte informatie met betrekking tot zijn producten en diensten, in de vorm van gegevens of aanbevelingen of in enige ander vorm, wordt geacht betrouwbare informatie te zijn, maar DSM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze informatie, producten of diensten, of de gevolgen daarvan. Op alle producten en diensten die worden verkocht door DSM-bedrijfsonderdelen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van DSM van toepassing.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie die op of via deze website wordt verschaft (via tekst, afbeeldingen of andere wijze, inclusief handelsmerken) eigendom van DSM of in licentie gegeven aan DSM. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als vormende enige licentie voor of recht op enig handelsmerk, octrooi- of enig ander intellectueel eigendomsrecht van DSM.

DSM geeft u hierbij toestemming om materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële en informatieve doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, met inachtneming van de volgende voorwaarden: niets van deze website mag voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden worden weergegeven, gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd; de mededeling betreffende auteursrechten ("©2011 Koninklijke DSM N.V.") moet op elke kopie of elk deel daarvan te worden vermeld, samen met de datum waarop de kopie is gemaakt. Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom en alle informatie die op of via deze website wordt verschaft, is schriftelijke toestemming van DSM vereist. Misbruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.

Informatie en/of materiaal verschaft door de gebruiker

Het staat DSM vrij om alle informatie en/of gegevens ("Gegevens") die door u worden verschaft in dergelijke communicatie, waaronder ideeën, uitvindingen, concepten, technieken, software of kennis, te gebruiken of te kopiëren voor alle mogelijke doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen bestaan uit het bekendmaken van informatie aan derden en/of het ontwikkelen, produceren en/of op de markt brengen van goederen of diensten. DSM heeft geen enkele verplichting om vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens. Hierbij vrijwaart u DSM tegen alle gerechtelijke stappen die worden genomen tegen DSM, claims die worden ingediend tegen DSM en aansprakelijkheidstelling van DSM als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Gegevens waarmee een inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van enige derde partij wordt gepleegd, of die op enige andere wijze onwettig is jegens een derde partij.

Privacy en cookie verklaring

Klik hier om onze privacy en cookie verklaring te lezen.

Links naar andere sites

Op deze website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe websites staan. DSM wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites van de hand. Onze Privacy- en Cookie-verklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw gegevens op dergelijke websites. DSM is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op enige informatie die op dergelijke sites wordt verschaft. Links naar andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de gebruikers van deze website.

Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Omdat de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken te kennen dat u ermee instemt dat het Nederlands recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

Scheidbaarheid

Als de gebruiksvoorwaarden van deze website geheel of deels ongeldig worden, blijven de partijen gebonden aan de overige nog geldige bepalingen. De partijen zullen de ongeldige delen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de wettelijke gevolgen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het ongeldige deel, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud en het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Copyright

Alle inhoud © Koninklijke DSM N.V. 2004, Versie 1102024 PS

Read more