DSM op koers
met klimaatacties

13 April 2022

  • DSM is op schema met het fors verminderen van CO2 uitstoot om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.
  • DSM is een van de eerste Europese bedrijven met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.
  • DSM heeft als doel tegen 2030 haar eigen uitstoot te halveren, en op z’n laatst in 2050 net-zero uitstoot te bereiken in de hele waardeketen. Dat betekent geen netto-uitstoot bij het gebruik van grondstoffen, basismaterialen en het gebruik van onze producten na verkoop.
  • Al vier jaar op rij koopt DSM in Nederland alleen elektriciteit in van hernieuwbare bronnen.
  • Wereldwijd staat de DSM-teller al op 72% ingekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
  • Honderden leveranciers doen mee aan ons CO2REDUCE initiatief om gezamenlijk CO2 uitstoot in de keten terug te dringen.
  • Onze op wetenschappelijk gebaseerde stroom aan innovaties zorgen voor baanbrekende veranderingen in de wereldwijde voedselsystemen.
  • De klimaatstrategie van DSM behelst veel meer dan alleen onze eigen activiteiten CO2 neutraal maken, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. We verbeteren onze eigen footprint, helpen anderen hetzelfde te doen en moedigen duurzame systeemveranderingen aan, bijvoorbeeld in de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren.

De recente rapporten van de IPCC zijn duidelijk. De langetermijndoelstelling van netto nul-uitstoot is voor ons geen ver en abstract getal maar een kompas. We moeten klimaatactie ondernemen. Niet volgende week, niet volgend jaar. Nú!

Wij waren de eerste in Europa in onze sector met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen die onafhankelijk worden gevalideerd door het Science Based Targets Initiative. De SBTi NetZero Standard en het Business Ambition for 1.5°C commitment raamwerk zijn onze leidraad voor onze snelle en vergaande emissiereducties, op weg naar nul netto uitstoot, op z’n laatst in 2050. Dankzij onze eerdere prestaties zijn wij op schema om de reducties te realiseren die nodig zijn om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.

DSM zet zich daar al jaren voor in. Ingegeven door het Parijsakkoord in 2015, heeft DSM nieuwe doelstellingen om onze absolute uitstoot nog sneller af te bouwen, waarbij we onze uitstoot loskoppelen van onze groei. We hebben meerdere manieren om dit proces te ondersteunen. Zo koppelen we al meer dan tien jaar de bonus van onze topmanagers aan de milieuprestaties van het bedrijf. Ook werken we al jaren met een interne prijs voor CO2. We begonnen met €50 per ton CO2, en inmiddels is de prijs verdubbeld naar €100 (2021). Zo onderbouwen we onze duurzame beslissingen om naar net-zero te komen. We hebben in de tussentijd onze eigen uitstoot met 27% verminderd (in absolute termen, vergeleken met 2016), zelfs terwijl onze activiteiten tegelijkertijd zijn toegenomen. Dat komt omdat we uitstoot en groei hebben losgekoppeld.

Al vier jaar 100% duurzame elektriciteit in Nederland

Onze transitie naar duurzame energie levert hier een grote bijdrage aan. Zo koopt DSM in Nederland al vier jaar op rij z’n elektriciteit 100% uit hernieuwbare bronnen, wereldwijd is dat inmiddels 72%, en dat percentage groeit. Dankzij onze sterke duurzaamheidsprestaties, onze investeringen in het opwekken van hernieuwbare stroom en energie-efficiëntie konden we onze doelstellingen in 2021 verder verhogen: we halveren onze eigen uitstoot in 2030. Tegelijkertijd werken we met meerjarige routekaarten om zo snel mogelijk zo dicht mogelijk bij 0 uitstoot te komen. Op de lange termijn zullen we ook methodes toepassen om CO2 permanent te verwijderen en eventuele resterende emissies te neutraliseren.

Ook werken we intensief samen met onze leveranciers en klanten om de uitstoot in onze hele waardeketen te verminderen en zo de wereldwijde transitie naar netto nul-uitstoot te versnellen. Honderden bedrijven doen al mee aan ons CO2REDUCE leveranciersprogramma om te leren van elkaars ervaringen en gezamenlijk de CO2 uitstoot in de keten terug te dringen.

Baanbrekende innovaties

Onze focus op en significante investeringen in wetenschap en technologie zorgen voor een stroom aan klantinnovaties, met baanbrekende veranderingen in de wereldwijde voedselsystemen tot gevolg. Een voorbeeld: onze methaanremmer Bovaer® reduceert methaanemissies van melkkoeien met gemiddeld 30%. Onlangs zijn we samen met FrieslandCampina in Nederland, als eerste in Europa, een grootschalige pilot gestart met 200 melkveehouders om op het boerenerf ervaring op te doen met Bovaer®. Inmiddels zijn ook zuivelbedrijven in België en Finland en vleesbedrijven in Brazilië en Australië hiermee gestart. De innovatieve methaanremmer Bovaer® is slechts een van de vele voorbeelden van onze purpose-led aanpak, en een goede manier om maximaal bij te dragen aan een duurzame gezondheid voor mens en aarde.

Transparantie is cruciaal voor snelle, wetenschappelijk onderbouwde klimaatacties. We rapporteren regelmatig publiekelijk over onze voortgang in ons geïntegreerde jaarverslag. DSM is een van de weinige ondernemingen in de wereld die haar vorderingen onafhankelijk laat controleren tot het hoogst haalbare niveau. Meer informatie over ons klimaatplan en onze voortgang is te vinden in ons recente geïntegreerde jaarverslag, op onze website en in onze openbare reactie aan CDP (Carbon Disclosure Project), die onze klimaatveranderingsstrategie met een A heeft gewaardeerd. Dat is de hoogst haalbare score.

Echter, we kunnen het niet alleen. Toen in januari 2022 Milieudefensie 29 bedrijven, waaronder DSM, vroeg om hun klimaatactieplan hebben we de mogelijkheid omarmd om samen een meer wijdverspreide urgente verandering in Nederland en elders aan te moedigen. We kijken uit naar de voortzetting van deze dialoog met Milieudefensie en het vinden van oplossingen die een systematische transformatie naar een veiliger toekomst voor onze planeet, voor onszelf en onze bestaansmiddelen te versnellen.