Grootschalige pilot toont aan dat methaanremmer klaar is voor uitrol in Nederland 

Persbericht

Heerlen, 30 Maart 2023

FrieslandCampina, DSM en Agrifirm hebben de grootschalige pilot met Bovaer®, een methaanreducerend voeradditief voor koeien, met succes afgerond. Tijdens deze pilot is gedurende zes maanden de uitstoot van koeien In Nederland met 10.000 ton CO2e gereduceerd. Door grootschalige toepassing van de methaanremmer kan de landbouw significant bijdragen aan het terugdringen van broeikasgassen.

158 melkveebedrijven hebben met in totaal 20.000 koeien aan de Nederlandse pilot meegedaan. Het programma heeft wederom bevestigd dat Bovaer® gemakkelijk kan worden opgenomen in de reguliere landbouwactiviteiten en geen invloed heeft op de gezondheid van de koe, de melkproductie of de melksamenstelling. Hierdoor kan Bovaer® snel door de gehele Nederlandse zuivelsector worden toegepast, waardoor broeikasgasemissies significant worden verminderd en Nederland geholpen wordt zijn klimaatdoelstellingen te halen.

In 2022 schreven de deelnemende bedrijven geschiedenis met de introductie van de eerste grootschalige pilot in Europa om op het boerenerf praktijkervaring op te doen met Bovaer®. Het toevoegen van Bovaer® in het veevoer is eenvoudig en makkelijk toe te passen in het boerenbedrijf. Tijdens de pilot nam de methaanemissie gemiddeld met 28% af.

 

Melkveehouder Lars van den Nieuwenhof over de Bovaer®-pilot:

Lars heeft met zijn ouders een bedrijf met 125 melkkoeien in het Noord-Brabantse Someren. Hij heeft het afgelopen jaar meegedaan aan de pilot bij FrieslandCampina om met Bovaer® de broeikasgassen op zijn bedrijf te verminderen.

Als sector zitten we op een kantelpunt. We moeten mee bewegen en proberen de methaanemissie te verlagen. We wilden daarom graag meewerken aan deze pilot. Bovendien is deelname laagdrempelig en het vraagt weinig inspanning. Bovaer® is gemengd in de mineralen die we aan de koeien voeren en dagelijks mengen we de minimale dosering van 150 gram van die mineralen door het rantsoen. Daarnaast hebben we deelgenomen aan twee workshops om ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen. Ik ben zeker tevreden met de resultaten. Ik heb aan de koeien niets gemerkt; ze produceren goed, zijn gezond, vitaal en vruchtbaar. We zullen het voeradditief blijven gebruiken. Ik ben blij dat we hiermee een extra bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van onze impact op het klimaat.”

Melkveehouder Jelle Heida over de Bovaer®-pilot:

Jelle Heida heeft samen met André Kleistra een melkveebedrijf met 400 koeien in het Friese Hoornsterzwaag. Ze investeerden onder andere in mono-mestvergisting en een stikstofstripper en boeren op een manier die bij hun bedrijfsvoering past: efficiënt én milieuvriendelijk.

 "Ik heb meegedaan met de Bovaer® pilot omdat ik nieuwsgierig was of het voeradditief invloed zou hebben op het vergistingsproces. Ik heb geen enkel effect gemerkt tijdens de periode dat we Bovaer® hebben toegevoegd aan het rantsoen. Daarnaast hebben we ook geen veranderingen waargenomen in de gezondheid van onze koeien of aan hun melkproductie en -samenstelling. Het was een interessante ervaring waarin ik veel heb geleerd over de werking van Bovaer®. Heel positief dat we door onze deelname hebben ervaren dat we op een simpele en veilige manier onze broeikasgasuitstoot verder hebben kunnen verlagen."

De succesvolle implementatie van Bovaer® bij leden-melkveehouders van FrieslandCampina heeft de deur geopend voor de toepassing van Bovaer® in de gehele Nederlandse melkveestapel. Deze belangrijke innovatie voor de Nederlandse zuivelindustrie is zowel goed voor boeren als voor het milieu. Vanaf 2023 kunnen melkveehouders die Bovaer® in hun voer gebruiken, erkend worden voor het gebruik ervan via de KringloopWijzer van ZuivelNL.

FrieslandCampina wil samen met zijn leden-melkveehouders de uitstoot van broeikasgassen op zijn leden-melkveebedrijven in 2030 met 33% hebben verminderd (ten opzichte van 2015). Zij werkt daarom aan verschillende oplossingen om dit te bereiken, zoals het gebruik van gegarandeerd ontbossingsvrije soja in veevoer, vergisting van mest, het opwekken van duurzame energie op de bedrijven en het verminderen van de methaanuitstoot van koeien met behulp van Bovaer®.

Sanne Griffioen, Director farm sustainability FrieslandCampina: “Samen met onze leden-melkveehouders werken we eraan om uiterlijk in 2050 netto klimaatneutrale zuivel te produceren. Het vereist continue verbetering en innovatie om onze doelen te bereiken. We zijn er trots op dat we als eerste zuivelonderneming in Europa op grote schaal waardevolle praktijkervaring met Bovaer® kunnen opdoen. Ik ben erg blij met de resultaten van de pilot en de feedback van onze leden-melkveehouders. We kijken ernaar uit om onze reis voort te zetten met onze partners, klanten en leden."

Mark van Nieuwland, VP Bovaer® DSM: “We zijn blij met de positieve feedback van de melkveehouders die betrokken waren bij dit grootschalige pilotproject in Nederland, dat het potentieel van ons innovatieve voeradditief ook in Nederland heeft bevestigd. We kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met FrieslandCampina en Agrifirm om ervoor te zorgen dat Bovaer® meer koeien bereikt en een nog grotere bijdrage levert aan het verlagen van methaanemissies in de landbouw. Met deze ontwikkelingen spelen wij ook een belangrijke rol in de ondersteuning van de klimaatdoelstellingen op korte termijn van de Global Methane Pledge, die door meer dan 150 landen, waaronder Nederland, is ondertekend. ”

Matthijs Spithoven, Productmanager Rundvee Agrifirm: “Agrifirm staat voor een integraal bedrijfsadvies. Hierbinnen hebben we een brede toolbox om onze veehouders te ondersteunen om hun emissies te beperken. Van het ruwvoer tot aan de bek van de koe ondersteunen wij de veehouder met advies op management, voertoepassingen en mineraal kringlopen. Bovaer is een additief wat goed past binnen de aanpak van Agrifirm. Onafhankelijk van het type veehouder zijn er op een eenvoudige manier grote stappen te zetten in de reductie van methaan.

For more information

Lieke de Jong-Tops

Senior Communications Manager
+31 45 578 2420
media.contacts@dsm.com

Dave Huizing

Vice President Investor Relations
+31 45 578 2864
investor.relations@dsm.com

André van der Elsen

Koninklijke DSM
+31 4 5578 24 21