Vragen en antwoorden over pensioenfonds DSM

Edith Schippers, President DSM Europa en voorzitter van het PDN-bestuur, Eiko de Vries, bestuurslid PDN en Cor van der Sluis, voorzitter van de Raad van Toezicht van PDN beantwoorden vragen naar aanleiding van recent ontstane onrust over de financiële situatie van PDN. DSM en PDN herkennen zich niet in het beeld dat door sommigen is geschetst, waaronder in een artikel in het NRC. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid gesteld om het uiteindelijke artikel vooraf in te mogen zien om de feiten te kunnen checken.

DSM en PDN willen graag misverstanden die naar aanleiding van dit artikel kunnen ontstaan, wegnemen door antwoord te geven op een aantal vragen.

Edith Schippers, President DSM Europe en tevens voorzitter van het PDN-bestuur en Eiko de Vries, bestuurslid PDN geven op beeld antwoord op vragen die naar aanleiding van het artikel kunnen opkomen. Ook Cor van der Sluis, voorzitter van de Raad van Toezicht van PDN licht in de video toe dat er sprake is geweest van ordentelijk bestuur en van een integere bedrijfsvoering bij het pensioenfonds.  

Feiten en cijfers over het pensioenfonds PDN. 
Bij PDN zijn 15 ondernemingen aangesloten. PDN heeft 5600 actieve deelnemers, bijna 13000 pensioengerechtigden en 8700 gewezen deelnemers, zogenaamde slapers. Van de actieve deelnemers werkt zo’n 45 % bij DSM, na verkoop van de materialen bedrijfstak zakt dat verder terug naar ongeveer 1/3e. Dan zal dus 2/3e van de actieve deelnemers van PDN werken bij één van de andere, aangesloten ondernemingen. Het totaal belegd vermogen is ongeveer acht miljard euro. 
×

In de publicatie van NRC wordt de indruk gewekt dat DSM ‘een greep uit de pensioenkas heeft gedaan’. Feit is, dat in 2006 het pensioenfonds Chemie van DSM met het pensioenfonds van Gist Brocades gefuseerd is in een nieuw Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). DSM heeft toen een storting gedaan in de pensioenkas. Onderdeel van de afspraak tussen de sociale partners met het pensioenfonds was, dat als er een hoge reserve zou zijn, er een premiekorting zou worden gegeven.

Edith Schippers licht het toe: 

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

In de publicatie van NRC wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat een interne notitie uit 2019 zou zijn achtergehouden. Het betreft een interne analyse van openbare gegevens. Die gegevens zijn ook gedeeld met de vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Echter de concept-conclusie is nooit door het bestuur onderschreven en dus ook nooit verspreid.

Edith Schippers licht toe: 

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

De Raad van Commissarissen van Koninklijke DSM NV heeft in 2016 de toenmalige CEO Feike Sijbesma een eenmalige extra beloning toegekend als gedeeltelijke compensatie voor zijn beloning die al gedurende 10 jaar onder het eigen DSM-beleid zat. Het eenmalige beloningsbedrag is als pensioenbijdrage gestort en daarover is altijd helder en transparant gerapporteerd.

Edith Schippers over die beloning: 

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

In de tijd van de totstandkoming van het nieuwe pensioenfonds is toegezegd dat DSM nooit ‘met de rug naar het pensioenfonds zou gaan staan’. Wat werd hiermee bedoeld? Edith Schippers zocht het uit in de archieven en licht het toe. 

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

Er zou sprake zijn van ‘verdwenen miljoenen’ uit het Pensioenfonds. Eiko de Vries, bestuurslid van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN), licht toe dat DSM ruim meer dan het wettelijke vereiste heeft betaald tussen 2006 en 2010. 

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

De dekkingsgraad van PDN bedroeg in 2006 meer dan 140%. Eiko de Vries legt uit wat het verschil is tussen verzelfstandiging van een pensioenfonds in 2006 (voor de kredietcrisis) en 2008 (na de kredietcrisis).   

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

De financiële situatie van PDN is sinds 2021 sterk verbeterd. In juni 2022 kon PDN voor het eerst weer een beetje indexeren, en voor 2023 is de indexatie substantieel, 10,02% voor de gepensioneerde deelnemers en 3,11% voor de actieve deelnemers. Eiko de Vries vertelt waarom er niet eerder geïndexeerd is.

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

De financiële situatie van het fonds is inmiddels sterk verbeterd maar toch maken sommige deelnemers zich zorgen. Eiko de Vries legt uit hoe het bestuur kijkt naar evenwichtige belangenbehartiging: 

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

We zijn bekend met de argumenten van een beperkt aantal gepensioneerde deelnemers die boos is over besluiten van DSM en PDN die zo’n 17 jaar geleden zijn genomen. Zij zijn ook ontevreden over de indexatie en zijn van mening dat er maximaal moet worden geïndexeerd. Eiko de Vries: ‘laten we met elkaar in gesprek blijven’: 

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

Cor van der Sluis, voorzitter van de Raad van Toezicht van PDN duidt de rol van de RvT op het reilen en zeilen bij het pensioenfonds en benadrukt het belang van een evenwichtige belangenafweging. 

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

Twee leden van de Raad van Toezicht hebben vorig jaar hun functie ter beschikking gesteld. Cor van der Sluis licht toe waarom ze dat hebben gedaan. 

Video met Nederlandse ondertiteling

Video met Engelse ondertiteling

Download hier de video's zonder ondertitels.