Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 11 mei 2012 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 57.5% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2011 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2011 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen117.775.3034823.484117.798.835
%100,000,00 100,00

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 4b

De dividenduitkering over 2011 van €1,45 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€1,00 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen117.774.30283523.684117.798.821
%100,000,00 100,00

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen115.789.195723.7341.285.887117.798.816
%99,380,62 100,00

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen115.793.788724.5271.280.506117.798.821
%99,380,62 100,00

Agendapunt 6a

De heer Ewald Kist werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen116.331.297217.651.249.374117.798.321
%99,810,19 100,00

Agendapunt 6b

Mevrouw Victoria Haynes werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen116.306.38569.0231.249.182117.624.590
%99,940,06 100,00

Agendapunt 6c

Mevrouw Eileen Kennedy werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen116.475.70673.951.248.664117.798.320
%99,940,06 100,00

Agendapunt 7

Het voorstel tot aanpassing van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen117.419.081359.00829.772117.807.861
%99.70,30 100,00

Agendapunt 8a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen115.641.2682.128.50425.493117.795.265
%98,191,81 100,00

Agendapunt 8b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen100.951.65116.791.80051.814117.795.265
%85,7414,26 100,00

Agendapunt 9

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen117.447.529273.14274.589117.795.260
%99,770,23 100,00

Agendapunt 10

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht (het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatst kapitaal, zoals dit blijkt uit de Jaarrekening 2011). Met het verlenen van de gevraagde machtiging is de vorig jaar verleende machtiging vervallen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen117.625.885135.33424.673117.785.892
%99,890,11 100,00

Gepubliceerd 11 mei 2012

Lees meer