Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 11 mei 2012 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 57.5% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2011 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2011 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 117.775.303 48 23.484 117.798.835
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 4b

De dividenduitkering over 2011 van €1,45 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€1,00 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 117.774.302 835 23.684 117.798.821
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 115.789.195 723.734 1.285.887 117.798.816
% 99,38 0,62   100,00

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 115.793.788 724.527 1.280.506 117.798.821
% 99,38 0,62   100,00

Agendapunt 6a

De heer Ewald Kist werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 116.331.297 217.65 1.249.374 117.798.321
% 99,81 0,19   100,00

Agendapunt 6b

Mevrouw Victoria Haynes werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 116.306.385 69.023 1.249.182 117.624.590
% 99,94 0,06   100,00

Agendapunt 6c

Mevrouw Eileen Kennedy werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 116.475.706 73.95 1.248.664 117.798.320
% 99,94 0,06   100,00

Agendapunt 7

Het voorstel tot aanpassing van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 117.419.081 359.008 29.772 117.807.861
% 99.7 0,30   100,00

Agendapunt 8a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 115.641.268 2.128.504 25.493 117.795.265
% 98,19 1,81   100,00

Agendapunt 8b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 100.951.651 16.791.800 51.814 117.795.265
% 85,74 14,26   100,00

Agendapunt 9

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 117.447.529 273.142 74.589 117.795.260
% 99,77 0,23   100,00

Agendapunt 10

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht (het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatst kapitaal, zoals dit blijkt uit de Jaarrekening 2011). Met het verlenen van de gevraagde machtiging is de vorig jaar verleende machtiging vervallen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 117.625.885 135.334 24.673 117.785.892
% 99,89 0,11   100,00

Gepubliceerd 11 mei 2012

Lees meer