Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 28 april 2011 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal ca. 60% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2010 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.770.457 31.475 5.986 124.807.918
% 99,97 0,03   100,00

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 4b

De dividenduitkering over 2010 van €1,35 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€0,95 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd. 

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.802.304 3.415 2.199 124.807.918
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 123.905.631 691.363 209.438 124.806.432
% 99,45 0,55   100,00

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 123.894.445 691.378 209.09 124.794.913
% 99,45 0,55   100,00

Agendapunt 6a

De heer Stephan Tanda werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.292.910 98.043 416.954 124.807.907
% 99,92 0,08   100,00

Agendapunt 6b

De heer Stefan Doboczky werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.288.297 98.967 420.643 124.807.907
% 99,92 0,08   100,00

Agendapunt 7

Mevrouw Pauline van der Meer Mohr werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.317.591 72.292 414.639 124.804.522
% 99,94 0,06   100,00

Agendapunt 8

Het voorstel tot aanpassing van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.756.891 37.15 10.482 124.804.523
% 99,97 0,03   100,00

Agendapunt 9a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 123.550.986 1.250.378 3.154 124.804.518
% 99,00 1,00   100,00

Agendapunt 9b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 108.911.752 15.886.004 6.776 124.804.532
% 87,27 12,73   100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.283.218 509.03 12.213 124.804.461
% 99,59 0,41   100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht (het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatst kapitaal, zoals dit blijkt uit de Jaarrekening 2010).

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.571.460 226.945 5.041 124.803.446
% 99,82 0,18   100,00

Agendapunt 12

Het voorstel tot wijziging van de statuten werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.640.484 155.741 7.421 124.803.646
% 99,88 0,12   100,00

Gepubliceerd 28 apr 2011

Lees meer

Deze site gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Lees meer