Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 3 mei 2013 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 59,06% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2012 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2012 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 126.521.496 6 125.898 126.647.400
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 4b

De dividenduitkering over 2012 van €1,50 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€1,02 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 126.479.107 42.553 125.738 126.647.400
% 99,97 0,03   100,00

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.602.955 1.828.247 216.198 126.647.400
% 98,55 1,45   100,00

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.600.360 1.828.258 218.635 126.647.253
% 98,55 1,45   100,00

Agendapunt 6

De heer Dimitri de Vreeze werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 128.877.388 98.005 1.390.781 126.366.174
% 99,92 0,08   100,00

Agendapunt 7

De heer Pierre Hochuli werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 125.119.401 136.687 1.390.051 126.646.139
% 99,89 0,11   100,00

Agendapunt 8

Het voorstel tot aanpassing van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.309.793 1.140.869 1.192.774 126.643.436
% 99,09 0,91   100,00

Agendapunt 9

De evaluatie van de Accountant werd toegelicht.

Agendapunt 10a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 109.944.112 16.294.216 404.814 126.643.142
% 87,09 12,91   100,00

Agendapunt 10b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 98.222.320 28.014.899 406.152 126.643.371
% 77,81 22,19   100,00

Agendapunt 11

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 124.970.225 1.513.237 159.931 126.643.393
% 98,80 1,20   100,00

Agendapunt 12

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 126.458.116 59.46 125.638 126.643.214
% 99,95 0,05   100,00

Gepubliceerd 03 mei 2013

Lees meer