Persbericht

Nederland en Europa blijven van cruciaal belang voor DSM

Sittard, NL, 12 jun 2014 08:30 CEST

Koninklijke DSM blijft met het hoofdkantoor, R&D én productie sterk verankerd in Nederland

Koninklijke DSM N.V., het Life Sciences en Materials Sciences bedrijf, ziet Nederland als cruciaal om zijn strategische ambities te realiseren, onder andere op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Geworteld in Nederland, met meer dan honderd jaar geschiedenis en een bijzonder netwerk heeft DSM wereldwijd bovengemiddeld profijt van de verankering in Nederland. Vandaag presenteert Atzo Nicolaï, president DSM Nederland, in Amsterdam het meerjarig plan ‘Bright Connecting’: Visie Koninklijke DSM in Nederland 2020. Hierin heeft DSM de toegevoegde waarde en de unieke mogelijkheden van DSM in Nederland, voor Nederland en voor DSM internationaal vastgelegd.

In 2020 wil wereldwijd, ook in Nederland én Europa, tot de erkende voorhoede in duurzaamheid en innovatie behoren. DSM wil een voorbeeldrol vervullen bij de aanpak van complexe maatschappelijke problemen op de terreinen waarop het bedrijf actief is:  gezondheid, voeding en materialen, inclusief bio-based producten en nieuwe energiebronnen. Meer en meer worden slimme oplossingen alleen gevonden als partijen samenwerken. DSM ziet samenwerking met universiteiten, overheden, grote, kleine en startende ondernemingen, en maatschappelijke organisaties als een belangrijk element van het verdienmodel voor de toekomst en als belangrijkste bouwsteen voor het toekomstige succes.

Nederland zelf en DSM in Nederland bevinden zich in de positie om een knooppunt van waardevolle samenwerking te zijn. DSM wil actief blijven omgaan met haar ‘herkomstland’ en gebruik maken van de mogelijkheden die dit biedt. Hoewel de grootste groei de komende jaren veelal buiten Europa zal plaatsvinden, en DSM een groot deel van zijn investeringen dus ook buiten Europa zal doen, blijft DSM ook in de toekomst investeren in Europa en Nederland. Dat betreft investeringen in zowel R&D en innovatie als  in productie. Waar DSM de vruchten kan plukken van een sterk Nederland, profiteert de verdere ontwikkeling van Nederland op economisch en maatschappelijk gebied van een sterk DSM.

Dat gaat echter niet vanzelf. Nederland en Europa kennen uitstekende randvoorwaarden, maar er zal harder gewerkt moeten worden om de concurrentiepositie en innovatiekracht te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De uitgangspositie is positief. We zijn concurrerend in R&D en het investeringsklimaat is (nog) goed. De universiteiten, de stabiele overheid en de goede cultuur van publiek-private samenwerking werken in het voordeel van Nederland. Relatieve zwaktes zijn er ook. Het is cruciaal dat die worden aangepakt. Het opleiden van met name technische talenten, een meer flexibele arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vragen extra aandacht. Daarnaast moet de concurrentiepositie verder versterkt worden, onder andere op het gebied van energie. Een sterker energiebeleid moet inzetten op verlaging van kosten, het verkleinen van  de afhankelijkheid van derden (deels buiten Europa) en versnelde ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen. Om in Nederland en Europa blijvend waarde te creëren, moeten we zwaar inzetten op concurrerende, duurzame energiebronnen, investeren in de biobased economy en beginnen aan de transitie naar een circulaire economie. Innovatie als motor voor nieuwe ontwikkelingen moet bij de overheid echte prioriteit krijgen. Met slimme regels om innovatie (zeker in relatie tot duurzaamheid) te stimuleren. DSM benadrukt eveneens het belang van de maakindustrie voor Nederland, die alleen onder concurrerende omstandigheden kan floreren. De aanwezigheid van de maakindustrie kan zorgen voor een langdurige aanwezigheid van R&D als basis voor onze kenniseconomie. Productie trekt op lange termijn R&D aan en niet omgekeerd.

Samenwerken

DSM participeert in een groot aantal samenwerkingen in Nederland tussen het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld in het recent opgerichte kennisinstituut voor biomedische en bio-based materialen Chemelot Inscite en in de samenwerking tussen zeven levensmiddelen- en veevoederbedrijven en zes Nederlandse kennisinstellingen die hun onderzoek naar het beschikbaar maken van eiwitten bundelen in het Protein Competence Center. Andere voorbeelden zijn partnerships met TNO in Delft, het Top Institute Food & Nutrition in Wageningen, het Dutch Polymer Institute in Eindhoven en het Dutch National Genomics Initiative.

Feike Sijbesma, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM: “We hechten een groot belang aan onze aanwezigheid in Nederland en Europa. Het is goed voor DSM en voor Nederland en Europa om in beide gebieden te blijven investeren. Tegelijkertijd moeten we de concurrentiekracht van Nederland en Europa versterken op twee fronten. We moeten meer in onderwijs, kennis en innovatie investeren om de ambities voor Nederland en Europa als een stevige, op kennis en creativiteit gebaseerde, duurzame economie te waarborgen, ook voor volgende generaties. Ten tweede zullen we onze concurrentiepositie moeten verstevigen, onder andere op het terrein van energie en met een meer flexibele arbeidsmarkt voor iedereen. Daarmee zorgen we ervoor dat DSM in en met Europa en Nederland op lange termijn succesvol blijft. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan. We kunnen hiermee een voorloper zijn om een duurzame toekomst creëren voor huidige en toekomstige generaties.

Vandaag licht Atzo Nicolaï, president DSM Nederland, de ambities, de uitdagingen en kansen van DSM in Nederland toe tijdens een bijeenkomst in De Balie in Amsterdam.

Kerncijfers DSM in Nederland

De totale wereldwijde omzet van DSM bedraagt ongeveer €10 miljard met circa 25.000 mensen. Op dit moment verkoopt DSM ongeveer een derde van zijn producten in Europa en vindt in Europa meer dan 50% van de productie plaats. In 2013 leverden de Nederlandse fabrieken bijna een derde van de concernomzet, waarmee Nederland ondanks de recente acquisities in het buitenland nog altijd een heel belangrijk productieland is. Europa en Nederland zijn dus erg belangrijk voor DSM. Op dit moment investeert DSM circa €100 miljoen in twee laboratoria in Nederland (Sittard-Geleen en Delft) en circa €250 miljoen in nieuwe fabrieken. Wereldwijd investeerde DSM in 2013 meer dan €500 miljoen in onderzoek en ontwikkeling, ongeveer 5,5% van de netto-omzet. Bijna de helft van dat onderzoeksbudgetmiljoen werd in Nederland geïnvesteerd. DSM is in Nederland de tweede indiener van patenten en staat ook hoog op de Europese “ranking-list”.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421