Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 30 april 2015 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 57% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

×

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2014 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De uitvoering in 2014 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 4

De jaarrekening 2014 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 123.644.661 710 71.481 123.716.852
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b

De dividenduitkering over 2014 van €1,65 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€1,10 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 122.104.223 1.435.034 177.409 123.716.666
% 98,84 1,16   100,00

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 122.708.063 601.963 407.166 123.717.192
% 99,51 0,49   100,00

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 122.706.352 602.173 407.358 123.715.883
% 99,51 0,49   100,00

Agendapunt 7

De heer Stephan Tanda werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 123.226.267 104.092 385.473 123.715.832
% 99,92 0,08   100,00

Agendapunt 8

Mevrouw Pauline van der Meer Mohr werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 122.088.205 1.242.424 386.100 123.716.729
% 98,99 1,01   100,00

Agendapunt 9a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 116.484.171 7.161.040 70.961 123.716.172
% 94,21 5,79   100,00

Agendapunt 9b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 103.122.745 20.522.706 70.721 123.716.172
% 83,40 16,60   100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 122.889.406 660.519 166.248 123.716.173
% 99,47 0,53   100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 123.514.852 132.593 70.119 123.717.564
% 99,89 0,04   100,00

Gepubliceerd 30 apr 2015

Lees meer