Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 30 april 2015 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 57% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

×

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2014 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De uitvoering in 2014 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 4

De jaarrekening 2014 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen123.644.66171071.481123.716.852
%100,000,00 100,00

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b

De dividenduitkering over 2014 van €1,65 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€1,10 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen122.104.2231.435.034177.409123.716.666
%98,841,16 100,00

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen122.708.063601.963407.166123.717.192
%99,510,49 100,00

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen122.706.352602.173407.358123.715.883
%99,510,49 100,00

Agendapunt 7

De heer Stephan Tanda werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen123.226.267104.092385.473123.715.832
%99,920,08 100,00

Agendapunt 8

Mevrouw Pauline van der Meer Mohr werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen122.088.2051.242.424386.100123.716.729
%98,991,01 100,00

Agendapunt 9a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen116.484.1717.161.04070.961123.716.172
%94,215,79 100,00

Agendapunt 9b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen103.122.74520.522.70670.721123.716.172
%83,4016,60 100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen122.889.406660.519166.248123.716.173
%99,470,53 100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen123.514.852132.59370.119123.717.564
%99,890,04 100,00

Gepubliceerd 30 apr 2015

Lees meer