Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 29 april 2016 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 55,41% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Aantal stemmen per aandeel is een.

×

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2015 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De uitvoering in 2015 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 4

De jaarrekening 2015 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen105.859.817387.5828.864106.256.263
%99,640,36 100,00

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b

De dividenduitkering over 2015 van €1,65 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€1,10 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen119.605.7151.080.8398.864120.695.418
%99,100,90 100,00

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen118.301.227879.8821.514.373120.695.482
%99,260,74 100,00

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen118.301.137879.5041.514.595120.695.236
%99,260,74 100,00

Agendapunt 7a

Mevrouw Eileen Kennedy werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen119.420.396437.595836.471120.694.462
%99,630,37 100,00

Agendapunt 7b

Mevrouw Victoria Haynes werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen119.001.646855.155836.471120.693.272
%99,290,71 100,00

Agendapunt 7c

De heer Pradeep Pant werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen120.468.87422.237202.6120.693.711
%99,980,02 100,00

Agendapunt 8

De voorgestelde verhoging van de beloning van de Raad van Commissarissen werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen120.258.976406.15729.798120.694.931
%99,660,34 100,00

Agendapunt 9a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen110.467.00610.227.309606120.694.921
%91,538,47 100,00

Agendapunt 9b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen94.920.08025.774.135106120.694.321
%78,6521,35 100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen120.534.26641.346118.45120.694.062
%99,970,03 100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen119.530.4851.9871.162.165120.694.637
%100,000,00 100,00

Gepubliceerd 29 apr 2016

Lees meer